اندازه گیری و سنجش عملکرد تجاری سازی تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (مطالعه موردی: کشور نروژ)
1. اندازه گیری و سنجش عملکرد تجاری سازی تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (مطالعه موردی: کشور نروژ)

لطف اله فروزنده دهکردی؛ زین العابدین رحمانی؛ علی اکبر جوکار؛ حسین عباسی

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 35-48

چکیده
  با افزایش اهمیت تجاری‌سازی و کاربردی نمودن تحقیقات، تلاش‌های چشمگیری برای تجاری‌سازی تحقیقات در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حال انجام است. از این‌رو، ارزیابی فعالیت‌های تجاری‌سازی و شناسایی ...  بیشتر