پیش بینی و تحلیل جایگاه فناوری‎ بر اساس منحنی اشتیاق فناوری (Hype Cycle) مورد مطالعه: فناوری‎های چاپگر سه بُعدی
1. پیش بینی و تحلیل جایگاه فناوری‎ بر اساس منحنی اشتیاق فناوری (Hype Cycle) مورد مطالعه: فناوری‎های چاپگر سه بُعدی

حسین خسروپور؛ محمد دهقانی؛ مریم میرافشار؛ عادل آذری بنی

دوره 13، شماره 26 ، پاییز 1394، ، صفحه 45-52

چکیده
  شناخت به موقع جایگاه فناوری‎های آینده یک صنعت کمک شایانی به مدیران در سرمایه‎گذاری به موقع در حوزه‎های نوظهور فناوری می‏نماید. از فواید این پیش دستی ایجاد مزیت رقابتی پایدار و موقعیت برتر در بازار ...  بیشتر