رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو
1. رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو

مهدی خالقی؛ مهدی الیاسی

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، ، صفحه 87-100

چکیده
  امروزه دیگر اهمیت رویکرد باز به نوآوری و نقشی که در رشد بنگاه ها و توسعه کسب و کارهایشان می تواند داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست. پیشینه تحقیقاتی نوآوری باز تاکنون در زبان فارسی مورد توجه کافی قرار نگرفته ...  بیشتر