دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی (JTD) - مقالات آماده انتشار