نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد یادگار امام

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

گسترش و ارتقاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه "خصوصا تحقیقات صنعتی" مستلزم شناخت عوامل مؤثر در فرآیند تحقیق و توسعه، طراحی سیاست‌ها و مکانیزم‌های اثربخشی این قبیل فعالیت‌هاست. در شرایط رقابتی دنیای صنعتی حاضر، انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از اثربخش‌ترین کارهایی است که مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به آن روی آورند. در کشورهای صنعتی جهان هزینه‌هایی که به این فعالیت‌ها اختصاص داده می‌شود، روز به روز در حال افزایش است. پژوهش پیش‌رو از لحاظ هدف، کاربردی است و به بررسی سوال تحقیق درخصوص اثرگذاری مولفه های فردی، حمایتی، فناوری، بیرونی، داخلی و سازمانی در الگوی تلفیقی و رتبه‌بندی تاثیرات آنها می‌پردازد. در این مقاله، ابتدا به مطالعات ادبیات موضوع، از بین کتب داخلی و خارجی، مقالات، تحقیقات داخلی و بین‌المللی پرداخته شده است و در ادامه کلیه الگوهای تبیین شده در فرایند توسعه محصول جدید در حوزه نانوفناوری موردبررسی قرارگرفته است. در انتها، 55 عامل موثر بر فرایند توسعه محصول جدیددر حوزه نانوفناوری در 6 بعد فردی، درون سازمانی، برون سازمانی، حمایتی، فناوری و تجاری‌سازی در قالب پرسشنامه در اختیار 43 نفر از خبرگان توسعه، تحقیق و نوآوری در حوزه‌های مرتبط با فناوری نانو قرارگرفت. پرسشنامه‌ها از طریق معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی(PLS) بررسی و پس از معین شدن اوزان عامل‌ها و حذف عامل‌های کم اهمیت و نیز تعیین وزن هر شاخص، عامل‌های تاثیرگذار در فرایند توسعه محصول در این حوزه مشخص شد. در ادامه، با استفاده از خروجی‌های نرم افزارهای PLS و SPSS، نسبت به رتبه‌بندی و میزان اهمیت عامل‌ها در فرایند توسعه محصول جدید در حوزه نانوفناوری اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The composed pattern explanation of the process of new product development (NPD) in the field of nanotechnology

نویسنده [English]

  • Pouria Abbasi 3

چکیده [English]

The expansion and upgrading of R&D activities “especially industrial ones” requires the knowledge of the effective factors in this respect, the design of the policies, and the effectiveness mechanism of these activities. In competitive conditions of today’s industrial world, one of the most effective activities that business firms managers can refer to, is R&D ones. The costs devoted to these activities are increasing daily in industrial countries. This research is an applied one, and it proceeds to study about the impact of personal, supportive, technological, external, internal, and organizational components in composed pattern and the ranking of their effects.
In this paper, after reviewing the related literature among the domestic and foreign books and papers, all the explained patterns in the process of new product development in the field of nanotechnology are studied. Finally, 55 factors effective on the process in 6 personal, interorganizational, extraorganizational, supportive, technological, and commercialization dimensions in the form of questionnaire are given to 43 experts in R&D and innovation in the fields related to nanotechnology. The questionnaires were studied through structural equations and the method of partial least squares (PLS); and after determining the weights of the factors and removing the less important ones, and also determining the weight of each index, the effective factors in the process of product development in this field were specified. Then, the ranking and the rate of factors importance in the process in the field of nanotechnology are done by using the outputs of PLS and SPSS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development
  • new product
  • Nanotechnology