نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

2 گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

چکیده ارزیابی تکنولوژی ابزاری است، که به درک بهتر توانمندی تکنولوژی بنگاه و در نتیجه تصمیم‌گیری درمورد آن کمک می‌کند. لذا درجهت توسعه و بکارگیری تکنولوژی جدید بایستی ابتدا وضعیت تکنولوژی موجود را ارزیابی کرد. بدین منظور مدل های مختلفی برای ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژی ارائه شده است. در این مقاله با استفاده از مدل ارزیابی پاندا و راماناسن ، سطح توانمندی های تکنولوژیک شرکت ایران ترانسفو در 3 بعد اصلی و 9 بعد فرعی، مورد ارزیابی قرار داده شده است. و برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ابعاد فرعی(شاخص ها) بر سطح توانمندی شرکت ابتدا با استفاده از تکنیک Dematel روابط متقابل عوامل موثر بر سطح توانمندی تکنولوژی به صورت امتیاز عددی مشخص شده و سپس برای رتبه بندی آن از روش ANP استفاده شده است. استفاده از مدل یاد شده و نیز تکنیک Dematel نیازمند آن است تا به به نظر خبرگان در یک صنعت یا بنگاه رجوع شود لذا در این تحقیق جامعه آماری را مدیران میانی، ارشد و کارشناسان شرکت ایران ترانسفو تشکیل داده اند وجمع آوری اطلاعات به صورت سرشماری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting the level of technological capabilities in Electrical Industry Case Study:Iran Transfo Co.

نویسندگان [English]

  • amrollah dehghani sanij 1
  • alireza behrooznia 2

چکیده [English]

Abstract Evaluating the technological capabilities of a company enables the high-ranking decision makers to identify the weak points and strengths of the company and pave the way for making decisions regarding the development of technological capabilities. In fact, technology evaluation is instrumental in fostering better understanding of the technological abilities of the firm and consequently, helps managers in deciding about it. Therefore, to develop and apply new technologies require evaluation of the existing technology. To make it possible, different models have been presented for evaluating the level of technological capabilities. In this paper, we have evaluated the technological capabilities of Iran Transfo Company in threemajor and 98 minor dimensionsusing Panda and Ramanson evaluation model. To determine the extent of the effects of each minor dimension (Indexes) on the company ability, first the interactions among factors that influence the technological capabilities are determined through Dematel Technique as scores and then, these scores are ranked based on ANP method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Technology
  • Technology evaluation
  • Panda and Ramanson Evaluation model
  • ANP ranking