نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه

2 دانشگاه آزاد مسئول آزمایشگاه

3 رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ومشاوره،رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش تدوین مدل سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش در مرحله کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل اساتید دانشگاه، روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت، مدیریت بودند.رویکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحبنظران کلیدی بود. گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند بود. در بخش کیفی ودر قسمت اول، استخراج داده ها و مولفه ها با روش تحلیل مضمون یا تم می باشد سپس جهت ساخت مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. الگوی مستخرج از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در قالب هفت بعد اصلی، یازده مؤلفه و سی شش معیار طراحی شد. هفت بعد اصلی عبارت اند از: « عوامل داخل و درون دانشگاهی » ،« سیاست گذاری وطراحی مجدد»،« عوامل خارج و برون دانشگاهی »،« ارتقاء آکادمیک »،« بسترهای قانونی »،« تحولات اساسی »، « نهادینه کردن ». در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود و جامعه آماری شامل20 نفر از اساتید دانشگاه، روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت، مدیریت و مسائل جذب دانشجو بودند. که برای اعتباریابی الگو، با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحبنظران کلیدی، 20نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. تحلیل بخش کمی با تحلیل فازی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد. نتایج بخش کمی با استفاده از تحلیل AHP فازی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Cognitive Ability Assessment of Faculty Members in Tehran Province Universities

نویسندگان [English]

  • fariba hanifi 1
  • Mahdi Bahardoost 2
  • hasan shahrakipor 3

1 University faculty

2 Laboratory Responsible

3 President of Islamic Azad University, Roodehen Branch, Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Consulting, Roodehen, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

چکیده [English]

Abstract:The purpose of this study was to develop a model of student recruitment policies with emphasis on the relationship between university and industry. The research method was a two-step exploratory combination of instrument making. The research method in the qualitative stage, qualitative case study and potential participants included university professors, university presidents and industry activists, management. The sampling approach was purposeful and the sampling method was key experts. Data collection continued until theoretical saturation. The research tool was an in-depth in-depth interview. In the qualitative part and in the first part, the extraction of data and components is done by the method of content or theme analysis method. Then, to interview the research model, interviews with experts and questionnaires have been used. The extracted model from the analysis of the research findings was designed in the form of five main dimensions, eleven components and thirty-six criteria. The five main dimensions are: "identity of the humanities", "policy making", "inability of the researcher's desire", "commercialization thinking", "research structure". In the quantitative part, the research method was descriptive-survey and the statistical population included 20 university professors, university presidents and activists in the field of industry, management and student recruitment issues. To validate the model, 20 people were selected using targeted sampling approach and key expertise method. The tools used in the quantitative section were the researcher-made scale based on the network of themes of the qualitative section. Quantitative analysis was performed by fuzzy analysis to determine the validity of the model. The results of the quantitative section were performed using fuzzy AHP analysis to determine the validity of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Student Attraction Policies
  • University and Industry
[1]    حسینی، حسن؛ فرهادی‌نهاد، رومینا؛ "شناسایی مقیاس‌های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه"، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، دوره 2، شماره 8، صص 132-109، 1394.
[2]    امیرپورسعید، محمدعلی؛ "بررسی جامعه­شناختی رابطه بین دانشگاه و صنعت"، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره 39، دوره 11، صص 30-15، 1397.  
[3]    عرفان­منش تابستان، محمدامین؛ "رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری در اسکوپوس"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 29، شماره 2، صص 26-7، 1397.
[4]    ذاکر صالحی، غلامرضا؛ طالحی نجف­آبادی، مائده؛ "ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران"، آموزش عالی، دوره 4، شماره 3، صص 92-65، 1395.
[5]    غلامی، زهرا؛ آراسته، حمیدرضا؛ "طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه­ها با رویکرد صنعت یاری"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 27، صص 253-231، تابستان 1397.  
[6]    امیرغفوری، سید حبیب‌اله؛ شعبانی، اکرم؛ محمدی، خدیجه؛ منصوری محمدآبادی، سلیمان؛ "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مو ثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، دوره 9، شماره 34، صص 33-13، 1395.
[7]     Thurik, A.R.; “Entrepreneurship, economic growth and policy in emerging economies”,UNU -WIDER Research Paper RP2009/12, United Nations University and World Institute for Development Economics Research, Helsinki, March, 2009.
[8]     Gill, S.; “Overseas Students' Intercultural Adaptation as Intercultural Learning: A Transformative Framework. Compare”, A Journal of Comparative and International Education, Vol. 37, Issue 2, pp. 167–183, 2016.
[9]     Parshakov, P.; Parshakov, P.; Shakina, E. A.; Shakina, E. A.; “With or without CU: a comparative study of efficiency of European and Russian corporate universities”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Issue 1, pp. 96-111, 2018.
[10]  Cricelli, L.; Greco, M.; Greco, M.; Grimaldi, M.; Grimaldi, M.; Llanes Dueñas, L. P.; “Intellectual capital and university performance in emerging countries: evidence from Colombian public universities”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Issue 1, pp. 71-95, 2018.
[11]  Leal Filho, W.; Morgan, E. A.; Godoy, E. S.; Azeiteiro, U. M.; Bacelar-Nicolau, P.; Ávila, L. V.; Hugé, J.; “Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions”,Journal of Cleaner Production, Vol. 170, pp. 269-277, 2017.
[12]  Creswell, J. W.; Plano Clark, V. L.; Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, CA: Sage, 2007.
[13]  Muscio, A.; Vallanti, G.; “Perceived Obstacles to University–Industry Collaboration: Results from a Qualitative Survey of Italian Academic Departments”, Industry and Innovation, Vol. 21, No. 5, pp. 410–429.
[14]  Wit,H.D.; Knight, J.; Strategies for Internationalisation of Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe, and the United States, Amsterdam: European Association for International Education, in Cooperation with IMBE, (the Programme on Institutional Management in Higher Education) of the Organization for Economic Cooperation and Development and the Association of International Education Administration, 1995.