نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش- دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

4 استاد دانشگاه مالک اشتر

10.22034/jtd.2021.247994

چکیده

محیط پیچیده، متغیر و غیرقابل پیش­بینى سازمان­های نظامی نیازمند به نوآوری و خلاقیت، کشف راه­ها و محصولات جدید، توانایى پایش، شناسایى و تسلط بر فناورى­های نوین و شناسایی فرصت­های جدید است. این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی نظامی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 60 نفر پژوهشگران بخش تحقیقات این سازمان است و پرسشنامه­های تکمیل شده مبنای تحلیل قرار گرفتند. تحقیق از نوع کمی و همبستگی_توصیفی است. ابزار جمع­آوری داده تحقیق پرسشنامه استاندارد است. روایی پرسشنامه توسط افراد خبره و تحقیقات قبلی و پایایی پرسشنامه تحقیق به وسیله آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 908/0 و برای پرسشنامه خلاقیت و نوآوری 880/0 تایید شده است. برای تجزیه­وتحلیل داده­های تحقیق از نرم­افزار SPSS استفاده شده­است. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین ابعاد مدیریت­دانش شامل کسب­دانش، خلق­دانش، کاربرد ­دانش، انتقال ­دانش، حفظ دانش، نوآوری در مدیریت ­دانش و مستند­سازی نتایج مدیریت ­دانش با مدیریت خلاقیت و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب پیرسون برای فرضیه­های تحقیق نشان از شدت این رابطه و همسویی دارد. این نتایج توجه مدیران را برای بهبود نوآوری در سازمان به ابعاد مدیریت ­دانش ضروری می­نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between knowledge management and creativity and innovation in a military organization

نویسندگان [English]

 • Hojatollah Moomivand 1
 • Jalal Nouri 2
 • Ahmadreza Eskandari 3
 • Peyman Akhavan 4

1 PhD. student

2 faculty of ACECR- Sharif Branch

3 PhD. student

4 Faculty member

چکیده [English]

محیط پیچیده، متغیر و غیر قابل پیش بینى سازمان های نظامی نیازمند به نوآوری و خلاقیت، کشف راه ها و محصولات جدید ،توانایى پایش، شناسایى و تسلط بر فناورى های نوین و شناسایی فرصت های جدید است . این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی نظامی پرداخته است جامعه آماری تحقیق 240 نفر کارکنان و مدیران این سازمان می باشد که به روش حذف سیستماتیک تعداد 60نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . تحقیق از نوع کمی و همبستگی _توصیفی می باشد ابزار جمع آوری داده تحقیق پرسشنامه استاندارد است روایی پرسشنامه توسط افراد خبره و تحقیقات قبلی و پایایی پرسشنامه تحقیق به وسیله آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 908/0و برای پرسشنامه خلاقیت و نوآوری 880/0تایید شده است برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار spssاستفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد بین ابعاد مدیریت دانش شامل کسب دانش، خلق دانش ، کاربرد دانش ، انتقال دانش ، حفظ دانش ، نوآوری در مدیریت دانش و مستند سازی نتایج مدیریت دانش با
کلمات کلیدی : خلاقیت و نوآوری سازمانی، مدیریت دانش ، اکتساب دانش ، خلق دانش ، کاربرد دانشمدیریت خلاقیت و نوآوری سازمانی رابطه معناداری همچنین ضریب پیرسون برای فرضیه های تحقیق نشان از شدت این رابطه دارد

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Creativity and Organizational Innovation"
 • "Knowledge Management"
 • "Knowledge Acquisition"
 • "Knowledge Creation"
 • "Knowledge Application"
 • احمدی، ابراهیم؛ کراهی مقدم، سیروس؛ رحیمی، فرج­الله؛ (1391)، تاثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری و خوزستان، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1391.
 • الیکانی، حامد؛ فکری، رکسانا؛ "ارایه مدل نوآوری با رویکرد مدیریت دانش در صنایع خودروسازی ایران"، کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران ایده­پرداز پایتخت ویرا، 1393.
 • امیری، مهدی؛ "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر میانجیگری نوآوری سازمانی) مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش فارس"، فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره هشتم، شماره دو، صص 184-174، پاییز 1397.
 • بایزیدی، ابراهیم؛ اولادی، بهنام؛ عباسی، نرگس؛ تحلیل داده­های پرسشنامه­ای به کمک نرم­افزار SPSS، ویرایش چهارم، تهران، انتشارات عابد، صص 90-78، 1391.
 • تودار، سید رسول؛ اباذری، زهرا؛ میرحسینی، زهره؛ حریری، نجلا؛ "شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی"، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 9، شماره 4، صص 88-55، 1399.
 • خسروی، مهنوش؛ غلامی، ژاله؛ نجات، سحرناز؛ مجدزاده، سیدرضا؛ "پرسشنامه وضعیت نوآوری: ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی"، فصلنامه پایش، سال دوازدهم، شماره ششم، صص 617، آذر و دی ١٣٩٢.
 • زرگرپور، حمید؛ بریمانی، حمید؛ زرآبادی پور، سعید(ترجمه: دالکر، کیمز)؛ مدیریت دانش در تئوری و عمل، انتشارات پندار پارس، چاپ دوم، تهران، 1399.
 • دعائی، حبیب اله؛ دهقانی سائیچ، جلال؛ تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش موسسات دانش محور، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 1، شماره 1، صص 68-47، 1389.
 • دلیرپور، مصطفی؛ یعقوبی، مجید؛ "ارایه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری"، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع تهران انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1392.
 • دهقان نجم، منصور؛ "مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی"، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 10، سال اول، شهریور 1388.
 • رحیم­پور، مژگان؛ بابایی فارسانی، میثم؛ "بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با درنظرگرفتن فرآیندهای مدیریت دانش(نمونه پژوهش: منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان)"، نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال دوم، شماره 7، صص: 215-181، زمستان 1398.
 • زارعی، محمد؛ "نوآوری در سازمان‌های دانشی"، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 65، 1385.
 • سرمدی، محمدرضا؛ عفتی، فاطمه؛ (1398)، ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی (مطالعه موردی: شهرداری تهران) مطالعات دانش و نظام­های معنایی، دوره ششم، شماره 12، صص 23-1، زمستان 1398.
 • صمدی، سعید؛ "نقش مدیریت خلاقیت و نوآورى و دیده­بانى فناورى در شرایط کسب­وکار ناپایدار و بقاى بلند مدت سازمان، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 31، تابستان 1391.
 • طالقانی، غلامرضا؛ انواری، علی؛ افتخاری، لیلا؛ رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه، پژوهشنامه بیمه(صنعت بیمه)، دوره 27، شماره 1، مسلسل 105، صص 171-151، 1391.
 • کشاورزی، علی حسین؛ رادسرشت، مجتبی؛ "ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و ارائه برنامه­های بهبود(مورد مطالعه: هواناجا)"، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، دوره 1، شماره 1، صص 47-11، 1397.
 • کشاورزی، علی حسین؛ صفری، سعید؛ خوشخو تیتکانلو، صادق؛ "بررسی تاثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب­وکارهای حوزه صنعت کشاورزی موردمطالعه کسب­وکار گلخانه­ای پاکدشت"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره 3، صص 164-139، زمستا ن 1394.
 • گلستان هاشمی، سیدمهدی؛ "خلاقیت و نوآوری سازمانی و فناورانه"، فصلنامه رهیافت، دوره 11، شماره 26، 1390.
 • محمدی، یوسف؛ محبی، علی؛ محمدی، یحیی؛ "الگوی به­کارگیری قابلیت­های مدیریت دانش در دانش آفرینی و نوآوری­های پلیسی"، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، سال اول، شماره 1، 1391.
 • محمودزاده، ابراهیم؛ علوی­نژاد، عباس؛ "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)"، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره 2، شماره 7، صص 104-81، 1397.
 • منتظری، عباس؛ خنیفر،حسین؛ الیاسی، مهدی؛ محمدی، مهدی؛ "ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره دوم، تابستـان 1393.
 • مهرعلی­زاده، یداله؛ عبدی، محمدرضا؛ نظام مدیریت دانش، تجربه سازمان امور مالیاتی کشور، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388.
 • https://www.iribresearch.ir/noavari/norahbar.aspx
 • Alavi, M.; Leidner, D.E.; “Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues”, MS Quarterly, Vol. 25, No. 1, pp. 107-136, 2001.
 • Barclay, R.O.; Murray, P.C.; “What is Knowledge Management?”, Knowledge /Praxis.

Available at: Http://www .provider sedge .com/docs km articles/What Is Knowledge Management, 2018.

 • Burgelman, R. A.; Christensen, C.M.; Wheelwright, S.C.; Strategic Management of technology and innovation, New York: McGraw Hill, 2004.
 • Chen, C. J.; Huang, J. W.; “Strategic human resource practices and innovation Performance--The mediating role of knowledge management capacity”, Journal of Business Research, Vol. 62, Issue 1, pp. 104-114, 2009.
 • Ching-Torng, L.; Hero Ch.; Po-Young Ch.; “Agility index in the supply chain”, Int. J. Production Economics Journal, Vol. 100, Issue 2, 2005.
 • Cohen, W. M.; Levinthal, D. A.; “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, Issue 1, pp. 128-152, 1990.
 • Damanpour, F.; “Organizational innovation، A Meta-analysis of effects of determinants and moderators”, Academy of Management Journal, Vol. 34, p. 585, 1991.
 • Dayan, R.; Heisig, P.; Matos, F.; “Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy”, Journal of Knowledge Management, Vol. 21, Issue 2, pp. 308-329, 2017.
 • Donate, M.J.; Guadamllas, M.J.; “Organizational factors to support knowledge management and innovation”, J. Knowl. Manag., Vol. 15, Issue 6, pp. 890-914, 2011.
 • Droge, C.; Claycomb, C.; Germain, R.; “Does Knowledge Mediate the Effect of Context on Performance? Some Initial Evidence”, A journal of the Decision Science Institute, Vol. 34, Issue 3, pp. 541-568, 2003.
 • Friedman, R.S.; Prusak, L.; “On heuristics, Narrative and Knowledge Management”, Technovation, Vol. 28, Issue 12, pp. 812–817, 2008.
 • Hoang, Paul; Business & management. [Melton, Vic.], IBID Press, p. 686, ISBN 978-1876659639, 2010.
 • Howells, J.; “Tacit Knowledge, Innovation and Technology Transfer”, TechnologyAnalysis & Strategic Management, Vol. 8, Issue 2, pp. 91-106, 1996.
 • Jacobs, E.; Roodt, G.; “The development of a knowledge-sharing construct to predict turnover intentions”, Emerald Group; Vol. 59, Issue 3, pp. 229-248, 2007.
 • Jiao, H.; Alon, I.; Koo, C.K.; Cui, Y.; “When should organizational change beimplemented? The moderating effect of environmental dynamism between dynamiccapabilities and new venture performance”, Journal of Engineering and TechnologyManagement, Vol. 30, No. 2, pp. 188–205, 2013.
 • Lam, L.; Nguyen, P.; Le, N.; Tran, K.; “The Relation among Organizational Culture, Knowledge Management, and Innovation Capability: It is Implication for Open Innovation”, J. Open Innov. Technol.Mark. Complexity, Vol. 7, Issue 1, 2021.
 • LIAO, S. H.; Wu, C.; “System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation”, Expert Systems with Applications, Vol. 37, Issue 2, pp. 1096-1103, 2010.
 • Liebeskind, J. P.; “Knowledge, strategy, and the theory of the firm”, Strategic management journal, Vol. 17, special issue, pp. 93-107, 1996.
 • Manhart, M.; Thalmann, S.; “Protecting organizational knowledge: a structured literature review”, Journal of Knowledge Management, Vol. 19, Issue 2, pp. 190-211, 2015.
 • Mina, A.; Bascavusoglu-Moreau, E.; Hughes, A.; “Open service innovation and the firm’s search for external knowledge”, Res. Policy, Vol. 43, Issue 5, pp. 853–866, 2014.
 • Mura, M.; Lettieri, E.; Radaelli, G.; Spiller, N.; “Promoting professionals ‘innovative behaviour through knowledge sharing، the moderating”, journal of knowledge management, Vol. 17, Issue 4, 2013.
 • Nonaka, I.A.; “Dynamic theory of organizational knowledge Creation”, Organization Scienc, Vol. 5, Issue 1, pp. 14-37, 1994.
 • O’Connor, A.; Roos, G.; “Evaluating an Australian public policy organization’s innovation capacity”, European Journal of Innovation Management, Vol. 10, Issue 4, pp. 532-558, 2007.
 • Y.; Kim S.; “Knowledge Management System for Fourth Generation R&D: Knowvation”, Technovation, Vol. 26, Issue 5–6, pp. 595–602, 2006.
 • Parnaby, J.; “Designing effective organization”, International Journal of TechnologyManagement, Vol. 6, p. 29, 1991.
 • Deiser, R.; Designing the Smart Organization: How Breakthrough Corporate Learning Initiatives Drive Strategic Change and Innovation, Jossey-Bass, 2009.
 • Rod, C.; Hall, R.; “Knowledge management practices and path –dependency in innovation”, research policy, vol. 27, Issue 3, 1998.
 • Ahmad, Sayed Fayaz; “Influence of a Civil Society on Political Strategy? Evidence from Pakistan”, Research on Humanities and Social Sciences, Vol. 1, No.3, 2011.
 • Ahmad, Sayed Fayaz; “Knowledge Management as a Source of Innovation in Public Sector Organizations”, Indian Journal of Natural Sciences, Vol. 9, Issue 52, February 2019.
 • Sullivan, P. H.; Profiting from intellectual capital: extracting value from innovation, New York, NY: John Wiley & Sons, 1998
 • Tyler, Knox; S. military innovation in the 21st centry, Wharton research scholars, University of Pennsylvania, 2020.
 • Wei, Y.; Miraglia, S.; “Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm”, International Journal of Project Management, Vol. 35, Issue 4, pp. 571-585, 2017.
 • Wu, C.; Wang. A.; “Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China”, International business review, Vol. 25, Issue 4, pp. 895-906, August 2016.
 • Zemaitis, E.; “Knowledge management in open innovation paradigm context, high tech sector perspective”, Proc. Soc. Behave. Sci., Vol. 110, pp. 164-173, 2014.