نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش

2 عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی تبریز

3 مدیر کل دفتر فنی مهندسی

10.22034/jtd.2022.251969

چکیده

معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازمان‌دهی و طبقه‌بندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه می‌باشد که چارچوب آن به عنوان یک مرجع مورد استفاده برای آماده‌سازی لایه‌های معماری سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وجود عملکردهای متناقض، عدم همخوانی مناسب میان اجزا، نبود یکپارچگی مناسب و فرآیندهای زاید در سازمان‌ها؛ مهندسی زیرساخت‌ها و معماری فرآیندهای سازمانی امری ضروری و حیاتی است تا سازمان‌ها با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. از این‌رو در این مقاله از چارچوب زکمن برای تکمیل لایه‌های معماری سازمانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی استفاده شده است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی– تحلیلی است. جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی می‌باشد. نمونه آماری نمایندگان معرفی شده در واحدهای جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی است. جهت پیاده سازی چارچوب زکمن واحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود فرآیندهای اصلی سازمان انتخاب شده است. این مقاله در 4 فاز انجام شده است که در فاز 1 و 2 لایه‌های اول و دوم معماری سازمانی با شناسایی فرآیندها، مستندسازی و مدل‌سازی فرآیندها تکمیل گردیده است. در فاز 3، طی تهیه پرسشنامه‌ای بلوغ معماری سازمانی ارزیابی شده و مدل تاثیرپذیری لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و کسب و کار از طریق نرم افزار Smart PLS ارائه شده است. در فاز نهایی مدل زکمن برای اداره امور اداری و عمومی در حوزه برنامه‌ریزی، مدل سازمانی و مدل سیستم ارائه شده است. نتایج مهندسی زیرساخت‌های فناوری سازمان، ارائه راهبردهای مطلوب در راستای بهبود وضعیت موجود می‌باشد. همچنین با بررسی تاثیر لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و لایه کسب و کار بر وضعیت بلوغ معماری سازمان مشاهده شد، دسترسی به اطلاعات و دادهها با ضریب مسیر 399/0 بیشترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology Infrastructure Engineering Based on Enterprise Architecture (Case Study; East Azerbaijan ACECR)

نویسندگان [English]

 • Paria Samadi Parviznejad 1
 • Javid Ghahremani-Nahr 2
 • Najaf Gharachorloo 2
 • valiallah roshan 3

1 Research Expert

2 Faculty Member of ACECR

3 Chief of Engineering Science office

چکیده [English]

Eenterprise architecture is a concept for organizing and classifying relevant information in a field that the framework is used as a reference for preparing layers of Enterprise architecture. Due to conflicting functions, lack of proper coordination between components, lack of proper integration and redundant processes in organizations; Infrastructure engineering and enterprise architecture is essential and vital for organizations to operate with maximum efficiency. In this research, Zachman framework has been used for engineering the technological infrastructure of the administrative and public affairs department of the East Azerbaijan ACECR. The present study is applied in terms of purpose and survey-analytical in terms of data collection method. The statistical population is all the personnel of East Azerbaijan ACECR. The statistical sample of the representatives introduced in the East Azerbaijan ACECR units is. This research has been done in 4 phases. In phases 1 and 2, the first and second layers of enterprise architecture have been completed by identifying processes, documenting and modeling processes through specialized interview sessions. In Phase 3, during the preparation of the enterprise architecture maturity questionnaire, the impact layer of data and information layer, information technology and business through Smart PLS software is presented. In the final phase, the Zachman model presented for managing administrative and public affairs, which the main processes of the organization are in, and has more communication with other units, in the field of planning, the organizational model and the system model. The results of engineering the technology infrastructure of the organization are to provide the desired strategies in order to improve the current situation. Also, by examining the effect of data and information layer, information technology and business layer on the state of architectural maturity of the organization, information technology with a path coefficient of 0.227, access to information and data with a path coefficient of 0.399 and business processes were observed. Working with a path coefficient of 0.367 has a positive and significant effect on organizational maturity. Finally, it can be said that the implementation of enterprise architecture in the University Jihad Organization improves the level of effective indicators in management and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology Infrastructure Engineering
 • Enterprise Architecture
 • Zachman Model
 • Enterprise Architecture Maturity
 • East Azerbaijan ACECR
 • قدردان، اکبر؛ داوری، علی؛ شهبازمرادی، سعید؛ "ارزیابی معماری سازمانی شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه کارشناسان منابع انسانی"، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 92، صص 22-19، 1391.
 • Samsonovich, A. V.; “Socially emotional brain-inspired cognitive architecture framework for artificial intelligence”, Cognitive Systems Research, Vol. 60, pp. 57-76, 2020.
 • Araya-Guzmán, S.; Cares-Monsalves, L.; Ramírez-Correa, P.; Grandón, E. E.; Alfaro-Perez, J.; “Enterprise Architecture Proposal for Undergraduate Teaching in Higher Education Institutions”, Journal of Information Systems Engineering and Management, Vol. 3, No. 3, p. 21, 2018.
 • Hovde, K.; Gianatti, M.; Witter, M. P.; Whitlock, J. R.; “Architecture and organization of mouse posterior parietal cortex relative to extrastriate areas”, European Journal of Neuroscience, Vol. 49, No. 10, pp. 1313-1329, 2019.
 • Nozari, H.; Szmelter-Jarosz, A.; Ghahremani-Nahr, J.; “The Ideas of Sustainable and Green Marketing Based on the Internet of Everything—the Case of the Dairy Industry”, Future Internet, Vol. 13, No. 10, p. 266, 2021.
 • Su, C.; Argenziano, M.; Sumei, L.; Pippin, J. A.; Pahl, M. C.; Leonard, M. E.; ... & Grant, S. F.; “3D promoter architecture re-organization during iPSC-derived neuronal cell differentiation implicates target genes for neurodevelopmental disorders”, Progress in Neurobiology, 102000, 2021.
 • Qazi, H.; Javed, Z.; Majid, S.; Mahmood, W.; “A Detailed Examination of the Enterprise Architecture Frameworks Being Implemented in Pakistan”, International Journal of Modern Education & Computer Science, Vol. 11, Issue 9, 2019.
 • Kotusev, S.; “Fake and Real Tools for Enterprise Architecture: The Zachman Framework and Business Capability Model”, Enterprise Architecture Professional Journal, pp. 1-14, 2019.
 • Gong, Y.; Janssen, M.; “The value of and myths about enterprise architecture”, International Journal of Information Management, No. 46, pp. 1-9, 2019.
 • Nahr, J. G.; Bathaee, M.; Mazloumzadeh, A.; Nozari, H.; “Cell Production System Design: A Literature Review”, International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences, Vol. 1, No. 1, pp. 16-44, 2021.
 • Council, C. I. O.; A practical guide to federal enterprise architecture, Chief Information Officer Council, Version, 1, 2001.
 • Zachman, J. A.; Zachman framework tutorial: Zachman institute for framework advancement (zifa), Presentation, 2000
 • Sowa, J. F.; Zachman, J. A.; “Extending and formalizing the framework for information systems architecture”, IBM systems journal, Vol. 31, Issue 3, pp. 590-616, 1992.
 • Ghahremani Nahr, J.; Kian, R.; Rezazadeh, H.; “A modified priority-based encoding for design of a closed-loop supply chain network using a discrete league championship algorithm, Mathematical problems in engineering, 2018.
 • Varaee, T.; Habibi, J.; Mohaghar, A.; “A conceptual framework for knowledge architecture in large-scale organizations”, Iranian Journal of Information processing and Management, Vol. 32, Issue 2, pp. 439-466, 2017.
 • Shahmohammadi, G.; “Organizational Architecture Framework Selection for NAJA”, NAJA STRATEGIC STUDIES JOURNAL, Vol. 3, Issue 8, pp. 37-57, 2018.
 • Finizade, J.; “Examining the knowledge dimension in organizational architecture patterns (case study: security organizations)”, protectiv & security researches, Vol. 7, Issue 26, pp. 27-54, 2018.
 • Sadr, A. S.; Tavallaee, R.; Ali Afshar Kazemi, M.; “Providing an Enterprise Architecture Framework Model for Laboratory Information Management Systems by Service Oriented Approach”, Journal of Payavard Salamat, Vol. 14, Issue 3, pp. 189-200, 2020.
 • Bahreyni, N.; Finizadeh Bidgoli, J.; Charakh, J.; “Investigating the dimensions of architectural knowledge and its impact on the architectural model for military forces of Islamic republic Iran”, Strategic Defense Studies, Vol. 18, Issue 80, pp. 147-166, 2020.
 • Amirli, H.; Taghipour, R.; “Process modeling indigenous cyber defense”, National Security, Vol. 10, No. 37, pp. 353-386, 2020.
 • Lapalme, J.; Gerber, A.; Van der Merwe, A.; Zachman, J.; De Vries, M.; Hinkelmann, K.; “Exploring the future of enterprise architecture: A Zachman perspective”, Computers in Industry, Vol. 79, pp. 103-113, 2016.
 • Tannady, H.; Andry, J. F.; Sudarsono, B. G.; Krishartanto, Y.; “Enterprise Architecture Using Zachman Framework at Paint Manufacturing Company”, Technology Reports of Kansai University, Vol. 62, No. 4, pp. 1869-1883, 2020.
 • Iyamu, T.; “Implementation of the enterprise architecture through the Zachman Framework”, Journal of Systems and Information Technology, 2018.
 • Nasution, M. A. E.; Pane, R.; Verina, W.; Desi, E.; “Enterprise Architecture Analysis Using Zachman Framework”, In 2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM0), pp. 1-4, IEEE, 2018, August.
 • Sharma, S.; Sarkar, P.; “Capturing Knowledge Transfer Using Zachman Framework in Bio-inspired Design Process”, In Design for Tomorrow, Vol. 2, pp. 563-574, Springer, Singapore, 2021.
 • Giachetti, G.; Marín, B.; Serral, E.; “The Simple Enterprise Architecture Framework: Giving Alignment to IT Decisions”, In International Conference on Conceptual Modeling, Springer, Cham, pp. 176-186, October 2018.
 • Sergeev, V.; Solodovnikov, V.; “Using an Adapted Zachman Framework for Enterprise Architecture in the Development of an Industry Methodology of Integrated Supply Chain Planning”, Transport and Telecommunication, Vol. 21, Issue 3, pp. 203-210, 2020.
 • Setyawan, A. H.; Atmaja, R. A.; Wang, G.; Legowo, N.; “Designing Effective E-Learning System in Kanisius School with Zachman Framework”, International Journal, Vol. 9, Issue 3, 2020.
 • Nasrulloh, M. Y.; Putra, Y. H.; “Student data management information system using the Zachman framework. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, IOP Publishing, Vol. 662, No. 2, p. 022101, November 2019.