نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بازاریابی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/jtd.2022.254484

چکیده

دستیابی به عملکرد بالاتر هدفی است که سازمان‌ها برای رسیدن به آن، به اقدامات مختلفی روی می‌آورند. یادگیری سازمانی و بازارگرایی به عنوان ابزاری سودمند برای سازمان‌ها معرفی شده تا به عملکرد مطلوب برسند. هدف این پژوهش تعیین تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری‌گرایی است. پژوهش کاربردی حاضر از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت‌های پگاه، مخابرات، پارس‌سوئیچ بودند. با توجه به نمونه‌گیری اولیه و تعیین انحراف واریانس، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه آماری این پژوهش شامل 131 نفر از کارکنان به دست آمد که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس به پرسش‌ها پاسخ دادند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه متغیر بازارگرایی، یادگیری‌گرایی و عملکرد سازمانی بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تمامی‌متغیرها بیشتر از حداقل مقدار استاندارد (0/7) و روایی آن از طریق (AVE) بیش از 0/4 تایید شد. در این پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده‌ شد. طبق یافته‌ها مقدار t-value تاثیر متغیرهای بازارگرایی و یادگیری‌گرایی بر عملکرد سازمانی به ترتیب با 7/802 و 9/521 و تاثیر بازارگرایی بر یادگیری‌گرایی با 6/107 تایید شد. نتایج نشان داد، بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری‌گرایی تاثیر دارند. بنابراین سازمان‌های بازارگرا از طریق یادگیری سازمانی و افزایش سطح دانش و آگاهی و مهارت کارکنان می‌توانند عملکرد سازمانی خود را در بازار رقابتی ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Market Orientation on Organizational Performance with the Mediating Role of Learning Orientation (Case Study: Pegah, Telecommunications and Parsuswitch Companies)

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Etriyeh Hosseinpoor 2

1 Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran

2 Master of Marketing Student, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran

چکیده [English]

Achieving higher performance is a goal that organizations take various steps to achieve. Organizational learning and market orientation have been introduced as a useful tool for organizations to achieve the desired performance. The purpose of this study is to determine the effect of market orientation on organizational performance with the mediating role of learning orientation. The present applied research is descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of this study was the employees of Pegah, Telecommunication and Parsoswitch companies. According to the initial sampling and determination of variance deviation, using Cochran's formula, the statistical sample size of this study including 131 employees was obtained who answered the questions by non-probability sampling method. Data collection tool was a questionnaire consisting of three variables of market orientation, learning orientation and organizational performance. Its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of all variables more than the minimum standard value (0.7) and its validity through (AVE) more than 0.4. In this research, structural equation modeling and partial least squares method were used to test the hypotheses and fit the model. According to the findings, the t-value of the effect of market orientation and learning-orientation variables on organizational performance was confirmed with 7.802 and 9.521, respectively, and the effect of market orientation on learning-oriented with 6.107. The results showed that market orientation has an effect on organizational performance with the mediating role of learning orientation. Therefore, market-oriented organizations can improve their organizational performance in a competitive market through organizational learning and increasing the level of knowledge, awareness and skills of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance
  • Market Orientation
  • Learning Orientation