نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران،

3 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.254934

چکیده

هدف پژوهش طراحی مدل یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران می‌باشد. روش پژوهش آمیخته با طرح اکتشافی- متوالی، روش پدیدارشناختی و هدف کاربردی- توسعه‌ای بود. جامعه‌ آماری پژوهش شامل نخبگان و صاحب‌نظران دانشگاهی مدیریت کارآفرینی بودند. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش با نمونه‌گیری نظری هدفمند، تعداد 24 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارآفرینان و اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت کارآفرینی صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با نمونه‌گیری به حد کفایت نرم‌افزار تعداد صد کارآفرین و دانشجوی فعال در کارآفرینی به پرسشنامه‌ محقق‌ساخته‌ مستخرج از بخش کیفی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری جهت کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی مقوله‌های پژوهش در هفت سازه‌ پژوهش و تحلیل کمّی آن با نرم‌افزار آماریSmartpls انجام شد. بر اساس نتایج، الگوی یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران شامل هفت سازه تجربه‌های کارآفرینان، زمینه اثرگذار، موانع، انگیزاننده‌ها، توانمندسازها، جذابیت‌ها و پیامدها بود. در نتایج کمّی وجود رابطه بین مقوله‌ها و سازه‌های مدل و کیفیت اندازه ‌اثر مقوله‌های هر سازه، بالاتر از متوسط و قوی ارزیابی شد. برازش مدل پژوهش، مناسب و قوی (653.0=GOF ) بود. رابطه‌ بین سازه‌های مدل ‌پژوهش مثبت و معنا‌دار (58.2 ≤ T) در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد. در نهایت، به مدیران و کارآفرینان نوپای ایران پیشنهاد می‌گردد که با پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی مناسب، جهت بکارگیری مدل این پژوهش، با اصلاح برخی فرآیندهای بازدارنده، سعی در افزایش هر چه بهتر و بیشتر پیامدهای مذکور استفاده از تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران در یادگیری کارآفرینانه کوشا باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial learning pattern based on the Failure experiences of Iran's Superior entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • mohsen soltanni 1
  • seyd rasul hoseini 2
  • asad hejazi 3

1 PhD student, Department of Management, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 : Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to design an Entrepreneurial learning pattern based on the Failure experiences of Iran's Superior entrepreneurs. The research method was mixed with exploratory-sequential design, phenomenological method and applied-developmental goal. The statistical population of the study included elites and academic experts in entrepreneurship management. In this study, using semi-structured purposive sampling method, 24 semi-structured interviews conducted with entrepreneurs and university professors in the field of entrepreneurship management. In the quantitative section, by sampling the software sufficiently, one hundred entrepreneurs and students active in entrepreneurship answered the researcher-made questionnaire extracted from the qualitative section. Qualitative data analysis to achieve saturation and theoretical consensus for open, axial and selective coding of research categories in seven research constructs and its quantitative analysis performed with Smart pls statistical software. Based on the results, the entrepreneurial learning model based on the failure experiences of Iran's top entrepreneurs included seven constructs of entrepreneurial experiences, influential context, barriers, motivators, enablers, attractions and consequences. In the quantitative results, the relationship between the categories and structures of the model and the quality of the effect size of the categories of each structure evaluated as above average and strong. The fit of the research model was appropriate and robust (GOF = 653.0). The relationship between positive and significant research model constructs (T 58 58.2) confirmed at 99% confidence level. Finally, managers and young entrepreneurs in Iran are advised to implement appropriate operational plans to apply the model of this research, by modifying some deterrent processes, to try to increase the above-mentioned consequences and use the failure experiences of Iran's top entrepreneurs in Be diligent in entrepreneurial learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Failure experiences
  • Nascent entrepreneurs
  • Entrepreneurship
  • Learning entrepreneurship