نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع تجارى سازى و موانع موجود در تجارى سازى محصولات نانوتکنولوژی، تاکید بیشتر بر فرآیند تجارى سازى در صنایع کشورمان امرى لازم مى باشد.
هدف این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در شرکت کشت و صنعت گلستان می باشد تا بتواند راه گشای طراحی الگوی تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در صنایع غذایی گردد. لذا پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از نظر روش، از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش از مدلی با 6 عامل و 48 شاخص که برازش آن با Smart Pls مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است.
همچنین برای اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار Super Desision بهره برده ایم و بر اساس نتایج ANP، عامل تکنولوژیک، در اولویت اول و عوامل محیطی، منابع انسانی، مالی، ساختار و سازماندهی و مدیریتی به ترتیب در اولویت های بعدی از نظر خبرگان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluate and prioritize the factors affecting the commercialization of nanotechnology products in the food industry (Case Study: Plantation and Industry Company of Golestan)

نویسنده [English]

  • Zahra Rostami 2

2 Ms. c. in technology management

چکیده [English]

Abstract
Given to the importance of commercialization and barriers in the commercialization of products, of nanotechnology, there needs more emphasis on commercialization process in our industries.

The aim of this study is to evaluate the factors affecting the commercialization of nanotechnology in Plantation and Industry Company of Golestan in order to form the design of commercialization patterns of nanotechnology products in the food industry. This study is an applied research due to the purpose and it is a descriptive survey in terms of the method. In this study, there has been used a model with 6 factors and 48 indicators approved its fitness with Smart Pls.
To prioritize the factors affecting the commercialization, there has been used the analytical network process (ANP) and Super Decision Software. Based on ANP results, the technical factors are the first priority and environmental factors, human resources, finance, structure and organization and management are the next priorities according to the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Nanotechnology
  • Food industry
  • Analytical Network Process

[1]      امامی، حسن؛ ارائه الگوی ارزیابی فرایند تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: صنایع بیوتگنولوژی دارویی، رساله دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1394.

[2]      خلیل، طارق(ترجمه: اعرابی، سید محمد؛ ایزدی، داود)؛ مدیریت تکنولوژی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1387.

[3]      رئوفی، مسعود ؛ تجاری­سازی ایده­های جدید، برگرفته از وبگاه www.alef.ir ،1390.

[4]      رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدنی، حسام الدین؛ "تجاری­سازی فناوری، عامل موثر در توسعه فناوری و اقتصاد"، رشد فناوری، شماره 20، 1388.

[5]      رستمی، زهرا؛ طراحی الگوی تجاری­سازی محصولات نانوتکنولوژی با رویکرد انتقال تکنولوژی در صنایع غذایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، 1395.

[6]      سیدآقایی، نیکو؛ منصوری، مهتا؛ "کاربرد فناوری نانو در افزایش امنیت مواد غذایی"، ماهنامه زنگ نانو، شماره 30، 1391 .

[7]      شاهوردی، حمیدرضا؛ بحرینی، محمدعلی؛ صالحی یزدی، فاطمه؛ "موانع تجاری­سازی در نانوفناوری"، دوفصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 8، سیزده، بهار و تابستان 1389، صص 72-67، 1389.

[8]      کلانتری، اسماعیل؛ میگون­پوری، محمدرضا؛ یدالهی فارسی، جهانگیر؛ "مطالعه عوامل سازمانی تاثیرگذار بر راهبرد تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی(مطالعه موردی: فناوری نانو)"، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 2، 1394.

[9]      محمدی، مجید؛ "شناسایی و رتبه­بندی عوامل محیطی تاثیرگذار در تجاری­سازی فناوری نانو در صنعت غذایی ایران"، دوفصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی دوره 12، بیست و سه، بهار و تابستان ، صفحه 11-20، 1393.

[10]   محمدی یزدی، سعید؛ "مروری بر کابردهای فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی"، ماهنامه فناوری نانو، کاربردهای فناوری نانو در صنایع، سال دوازدهم، شماره 7، مهر 1392.

[11]   موسوی، ربابه؛ رضایی، رضا؛ گلستانی، جهان؛ اسلامی، شهاب­الدین؛ "فناوری نانو و صنایع غذایی"، ماهنامه فناوری نانو، اندیشگاه فناوری نانو، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سال هشتم، شماره 3، 1388.

[12]     Andreta, E; “Nanosciences and Nanotechnologies: What Future For Research”, Future Conference And Expo, Chiba-Shi, Chiba, Tokyo, Japan 26 February; 2003. http://Ec.Europa.Eu/Research/Industrial_Technologies/Pdf/Andreta_Speech.Pdf

[13]     Cho. J; Lee, J; “Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach”, Expert Systems with Applications, Vol. 40, pp. 5314-5330, 2013.

[14]     Cho, Jaemin; Lee, Jaeho; ”Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents”, Expert Systems with Applications, Vol. 40, Issue 13, pp. 5314-5330, 2013.

[15]     Ghazinoori, Seyyed Reza; “Strategies and trends for commercialization and marketing of high technologies Case study: Nanotechnology in Iran”, 2nd Management of Technology Iranian Conference, 2005.

[16]     Gordon, Roman; Gorodnitsky, Igor; Promtov, Maxim; “Cavitation Generator”, US patent 7,762,715, July 27, 2010 .

[17]     Gordon, Roman; Gorodnitsky, Igor; Promtov, Maxim; “Multi-Stage Cavitation” ,US patent 8,042,989,October 25, 2011

[18]     Gordon, Roman; Gorodnitsky, Igor; Promtov, Maxim; “Method for Cavitation-Assisted Refining, Degumming and Dewaxing of Oil and Fat”, US Patent No. 8,911,808, December 16, 2014.

[19]     Hosseini, Seyed Jamal; Esmaeeli, Somaieh; “To Determine the Challenges in Commercializathion of Nano technology in Agricultural Sector of Iran”, Research journal of biological science, Vol. 5, Issue 6, pp. 448-451, 2010.

[20]     Kumar, V.; Jain, P.; “Commercialization of New Technology in India: An Empirical Study of Perceptions of Technology Institutions”, Technovation, 2003.

[21]     Lo, Chih cheng; Wang, Chun hsien; Chien, Pei Yu; Hung, ChienWei; “An Empirical study of commercialization performance on nanoproducts”, Technovation, Vol. 32, pp. 168-178, 2012.

[22]     Mijung, Jung; Yi-beck, Lee; Heesang, Lee; “Classifying and prioritizing the success and failure factors of technology commercialization of public R&D in South Korea: using classification tree analysis”, the journal of Technology Transfer, Vol. 40, Issue 5, pp. 877–898 DOI 10.1007/s10961-014-9376-5, .2015.

[23]     Jackson, M. J.; W., Ahmed; M., Whitt; R., Handy; G.M, Robinson; M.D, Whitfield; J.S, Morrell; “Commercialization of nanotechnologies: technology transfer from university research laboratories” , Elsevier, 2015.

[24]     Noorlizawati, Abd Rahim; Zainai B, Mohamed; Astuty, Amrin; “Commercialization of Emerging Technology: The Role of Academic Entrepreneur, Procedia - Social and Behavioral Sciences”, Vol. 169, pp. 53-60, 2015.

[25]     Norain, Ismail; Mohd Jailani Mohd nor; Safiah, SidekA; “Framework for a Successful Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian Academic Researchers- Procedia”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 195- 3, 2015.

[26]     Pal Kaur, Indu; Kakkar, Vandita; Kaur Deol, Parneet; Yadav, Monika; Singh, Mandeep; Sharma, Ikksheta; “Issues and concerns in nanotech product development and  its commercialization”, Journal of Controlled Releas, 2014.

[27]     Reddy Metla, C.M; Entrepreneurship and Commercialization: The Case of Kansas State University, Master Thesis, Department of Agricultural Economics, Kansas State University, 2007.