نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه شهیدبهشتی- تهران- ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هوشمندی فناوری مهم‌ترین فعالیت‌ مدیریتی است که در افزایش کارکرد تحقیق‌وتوسعه نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای قیاسی انجام شده است، شناسایی و ارزیابی ارزش پیشنهادی در مدل‌های کسب‌وکار هوشمندی فناوری در شرکت‌های منتخب می‌باشد. با توجه به پیشینه پژوهش، مدل کسب‌وکار استروالدر به عنوان مدل مفهومی انتخاب و مهم‌ترین جزء آن یعنی ارزش پیشنهادی مبنای سوالات مصاحبه قرار گرفت و سپس با صاحبان کسب‌وکارهای هوشمندی فناوری مصاحبه شد. تحلیل هر مصاحبه از طریق بررسی خط به خط و با بهره‌گیری از نرم‌افزار کیفی Maxqda انجام شد. این نرم‌افزار جهت تحلیل محتوای کیفی بوده و صرفا به ساماندهی یافته‌ها کمک می‌کند. براساس نتایج تحلیل محتوای کیفی، ارزش‌های پیشنهادی هر کسب‌وکار شناسایی شدند. سپس به منظور ارزیابی ارزش پیشنهادی مدل‌های کسب‌وکار از معیار استروالدرکه مورد تایید خبرگان هوشمندی فناوری است، استفاده شد. براساس نظرات مصاحبه‌شوندگان، معیارهای ارزیابی "نرخ افزایش ارزش برای مشتریان"، "پاسخگویی به نیاز مشتری"، "رضایت مشتری"،"مشارکت مشتری در فرایند خلق ارزش" و "سفارشی سازی" امتیازهای کم یا متوسط را دریافت کرده اند که بیانگر کم اهمیت بودن تحقیق‌وتوسعه در کشور، عدم درک مفهوم و ضرورت خدمات هوشمندی فناوری توسط بنگاه ها، عدم تحلیل درست و مناسب نتایج هوشمندی فناوری توسط ارائه دهندگان خدمات، توجه کمتر بنگاه ها به آینده، ناشناخته و نوپا بودن خدمات هوشمندی فناوری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Evaluation of "Proposed Value" in Technology Intelligence Business Models in Selected Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • maryam khodayari 1
  • Hadi Nilforoushan 2

1 Master of Science in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of STI policy, the research center for fundamental research in science & technology, shahid Beheshti university

چکیده [English]

Technology intelligence is the most important managerial activity that plays an important role in enhancing the performance of research & development. The purpose of the present study, which has been done with the qualitative approach and deductive content analysis, is to identify and evaluate the proposed value in technology intelligence business models in selected companies. Based on the research background, the business model of Osterwalder was selected as the conceptual model and its most important component, i.e. the value proposition, was taken as a basis for interview questions, and then the technology business owners were interviewed. The analysis of each interview was done by a line-by-line survey using Maxqda qualitative software. This software is for qualitative content analysis and merely helps to organize the findings. According to this analysis, the proposed values of each business were identified. Then, in order to evaluate the value proposition of the business models, the Osterwalder criterion, which is approved by technology intelligence experts, was used. In the light of the interviewees' opinions, the evaluation criteria of “value added for customers”, “response to customer need”, “customer satisfaction”, “customer participation in value creation process” and “customization” scored low or medium. This indicates the insignificance of research & development in the country, lack of understanding of the concept and necessity of technology intelligence services by firms, lack of appropriate and proper analysis of technology intelligence results by service providers, less attention of firms to the future, and the unknown and nascent technology intelligence services in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model
  • Osterwalder business model
  • value proposition
  • Technology Intelligence

[1]   بندریان، رضا؛ کهریزی، مجید؛ "تجزیه و تحلیل ارکان مدل کسب­وکارهای سازمان­های پژوهش و فناوری در شرکت­های دانش بنیان"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، شماره 29، صص 14-5، 1396.

[2]   دلاور، علی؛ مبانی نظری و عملی پژوهش، تهران، رشد، 1383.

[3]   صفدری رنجبر، مصطفی؛ الیاسی، مهدی؛ توکلی، غلامرضا؛ "مروری بر مفهوم هوشمندی فناوری، فرایند بازیگران(تعاریف، ساختار و ابزارها)، فصلنامه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، شماره 30، صص 57-47، 1396.

[4]    Abernathy, W. J.; Clark, K. B.; “Innovation: Mapping the winds of creative destruction”, Research policy, Vol. 14, Issue 1, pp. 3-22, 1985.

[5]    Ashton, W. B.; Stacey, G. S.; “Technical intelligence in business: understanding technology threats and opportunities”, International Journal of Technology Management, Vol. 10, Issue 1, pp. 79-104, 1995.

[6]    Ballon, P.; “Changing business models for Europe’s mobile telecommunications industry: The impact of alternative wireless technologies”, Telematics and Informatics, Vol. 24, Issue 3, pp. 192-205, 2007.

[7]    Chesbrough, H. W.; Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business Press, 2006.

[8]    Chesbrough, H.; Rosenbloom, R. S.; “The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spinoff companies”, Industrial and corporate change, Vol. 11, Issue 3, pp. 529-555, 2002.

[9]    Cooper, A. C.; Schendel, D.; “Strategic responses to technological threats”, Business horizons, Vol. 19, Issue 1, pp. 61-69, 1976.

[10] Dang, R. J.; Mortara, L.; Thomson, R.; Minshall, T.; “Developing a technology intelligence strategy to access knowledge of innovation clusters. In Strategies and Communications for Innovations”, Springer Berlin Heidelberg, pp. 51-71, 2011.

[11] Díaz-Díaz, R.; Muñoz, L.; Pérez-González, D.; “Business model analysis of public services operating in the smart city ecosystem: The case of Smart Santander”, Future Generation Computer Systems, 2017.

[12] Faizi, K.; Tabatabaeean, S. K.; Khosropour, H.; The role of open innovation in gaining technology intelligence, 2013.

[13] Henderson, R.; “Underinvestment and incompetence as responses to radical innovation: Evidence from the photolithographic alignment equipment industry”, The RAND Journal of Economics, pp. 248-270, 1993.

[14] Hoffman, J.M.; Mehra, S.; “Programs management leadership and productivity Improvement”, International journal of Quality management. Vol. 2, pp. 221-232, 1999.

[15] Iansiti, M.; “How the incumbent can win: managing technological transitions in the semiconductor industry”, Management Science, Vol. 46, Issue 2, pp. 169-185, 2000.

[16] Joyce, A.; Paquin, R. L.; “The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models”, Journal of Cleaner Production, Vol. 135, pp. 1474-1486, 2016.

[17] Kerr, C. I.; Mortara, L.; Phaal, R.; Probert, D. R.; “A conceptual model for technology intelligence”, International Journal of Technology Intelligence and Planning, Vol. 2, Issue 1, pp. 73-93, 2006.

[18] Lambert, S.; “A conceptual framework for business model research”, BLED 2008 Proceedings, 24, 2008.

[19] Lambert, S. C.; “Deconstructing business model frameworks using a reference model”, Centre for Accounting, Governance and Sustainability, University of South Australia, 2012.

[20] Lichtenthaler, E.; “Third generation management of technology intelligence processes”, R&D Management, Vol. 33, Issue 4, pp. 361-375, 2003.

[21] Lichtenthaler, E.; “Technological change and the technology intelligence process: a case study”, Journal of Engineering and technology Management, Vol. 21, Issue 4, pp. 331-348, 2004.

[22] Mortara, L.; Kerr, C. I.; Phaal, R.; Probert, D. R.; “Technology intelligence practice in UK technology-based companies”, International Journal of Technology Management, Vol. 48, Issue 1, pp. 115-135, 2009.

[23] Mortara, L.; Kerr, C. I.; Phaal, R.; Probert, D. R.; “Technology intelligence practice in UK technology-based companies”, International Journal of Technology Management, Vol. 48, Issue 1, pp. 115-135, 2009.

[24] Osterwalder, A.; “The business model ontology: A proposition in a design science approach”, computer science, 2004.

[25] Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons, 2010.

[26] Petticrew, M.; & Roberts, H.; Systematic reviews in the social sciences: A practical guide, John Wiley & Sons, 2008.

[27] Porter, A. L.; Text Mining for Technology Foresight. AC/UNU Millennium Project,Futures Research Methodology, Version 2, Editors Jerome C. Glenn and Theodore J. Gordon, 2003.

[28] Savioz, P.; “Technology intelligence systems: practices and models for large, medium-sized and start-up companies”, International Journal of Technology Intelligence and Planning, Vol. 2, Issue 4, pp. 360-379, 2006.

[29] Shafer, S. M.; Smith, H. J.; Linder, J. C.; “The power of business models”, Business horizons, Vol. 48, Issue 3, pp. 199-207, 2005.

[30] Slavik, S.; Bednár, R.; “Analysis of Business Models”, Journal of competitiveness, Vol. 6, Issue 4, 2014.

[31] Sort, J. C.; Nielsen, C.; “Using the business model canvas to improve investment processes”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 20, Issue 1, pp. 10-33, 2018.

[32] Tushman, M. L.; Anderson, P.; “Technological discontinuities and organizational environments”, Administrative science quarterly, pp. 439-465, 1986.

[33] Tushman, M. L.; & Rosenkopf, L.; “Organizational determinants of technological-change-toward a sociology of technological evolution”, Research in organizational behavior, Vol. 14, pp. 311-347, 1992.

[34] Utterback, J. M.; Brown, J. W.; “Profiles of the future monitoring for technological opportunities”, Business Horizons, Vol. 15, Issue 5, pp. 5-15, 1972.

[35] Weill, P.; Vitale, M.; Place to space: Migrating to eBusiness Models, Harvard Business Press, 2001.

[36] Yoon, J.; Kim, K.; “TrendPerceptor: A property–function-based technology intelligence system for identifying technology trends from patents”, Expert Systems with Applications, Vol. 39, Issue 3, pp. 2927-2938, 2012.