نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

2 معاون آموزشی جهاد دانشگاهی

چکیده

در این مقاله، راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت شوینده ایران براساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و مدیران این صنعت ارائه شده است. برای این منظور ضمن بررسی و تحلیل وضعیت تکنولوژی این صنعت، ابعاد و ویژگی های این تکنولوژی در عرصه جهانی و داخلی تدوین گردید. برای شناسایی وضعیت و شرایط داخلی این صنعت نیز، ضمن مروری بر ابعاد و جایگاه این صنعت در میان صنایع شیمیایی کشور، به بیان نقاط ضعف و قوت صنایع شوینده کشور پرداخته و در نهایت با تعیین مزیت های نسبی و رقابتی صنایع شوینده، پیشنهادها و راهکارهایی اساسی، برای توسعه صنایع شوینده در کشور ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposed policies for development of detergent industries in Iran

چکیده [English]

In this article the main policies for development of detergent industries in Iran are presented, these policies have been suggested based on the related reports and interviews with the experts in the field. For this purpose, the present situation of the industry in the country as well as its status with regard to the advanced detergent technology in the developed countries was analyzed. Based on these analyses the strengths and weaknesses of the detergent industries were highlighted. Finally, the main policies which thought to improve the situation and lead to advancement of the technology in order to be competitive were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Main policies
  • Detergent industry
  • development
  • strategy compilation
  • competition preferences
  • chemical industries