نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 معاون مهندسی و تحقیق و توسعه

2 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی در بنگاههای کشورهای در حال توسعه، عدم آگاهی و شناخت توانمندی های تکنولوژیک بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزیت های نسبی می باشد. حفظ بقای سازمان در عرصه رقابت و اهمیت بالای توسعه فناوری و بهره مندی از آن باعث شده است که سازمان ها اقدام به شناسایی و ارزیابی توانمندیهای فناورانه خود نمایند و به موازات آن نسبت به شناسایی تحولات فناورانه دردنیا و پایش تلاش رقبا برای دستیابی به فناوریهای جدید، در جهت ارتقای توانمندی فناوری خود گام بردارند. از طرف دیگر، این ارزیابی یکی از ابزارهای کلیدی در فضای مدیریت فناوری است که با بهره گیری از این ابزار نسبت به شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود با هدف اندازه گیری شکاف فناورانه اقدام می نمایند. این مقاله به ارزیابی توانمندی های فناورانه شرکت مپنا پارس در خصوص توربین بادی و شناسائی شکاف موجود، با استفاده از مدل پاندا و راماناسن می پردازد. این مدل از ابعاد مختلف سطح توانمندی شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و در هریک از این ابعاد وضعیت شرکت را مشخص می نماید. این اقدام میتواند مبنایی برای تعریف پروژه های بهبود فناورانه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the technological capability of the wind turbine industry by using Panda and Ramanathan models

نویسندگان [English]

  • Aliashraf Kharamani 1
  • Abbas khamseh 2

1 VP of R&D

2 university faculty

چکیده [English]

One of the fundamental factors in the failure of exploiting technology to achieve competitive advantage in firms of developing countries is the lack of awareness and recognition of their technological capabilities and applying them towards the comparative advantages. Organization survival in the competition field, the high importance of technology development and its use have led organizations to identify and evaluate their technological capabilities. Furthermore, they proceed to identify technological progresses in the world and monitor competitors' efforts to acquire new technologies for improving their technological capabilities. On the other hand, technology evaluation is one of the extremely important tools in the span of technology management which is utilized to detect strengths for measuring technological gap.
This article assesses the technological capabilities of Mapna Generator Engineering & Manufacturing Co. (PARS) on wind turbine and detects the available technological gap by using Panda and Ramanathan models. These models evaluate the corporate capability level from different aspects and determine the status of the company in each of them. This approach can be the basis for defining technological improvement projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Technology evaluation
  • Technology capabilities
  • Wind turbine industry
  • Panda and Ramanathan models

[1]   طباطبائیان، سید حبیب الله؛ ارزیابی توانمندی تکنولوژی در سطح بنگاه، انتشارات آرین، 1384.

[2]   خلیل، طارق؛ باقری، سیدکامران؛ دیگران؛ مدیریت تکنولوژی، انتشارات پیام متن، 1381.

[3]   خمسه، عباس؛ همکاران؛ "ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیساز تکنولوژیک(تحقیق موردی سازه های یاسان)"، چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، 1389.

[4]   آذر، عادل؛ همکاران؛ "تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار"، مدیریت صنعتی، شماره 4، صص 18-3، 1389.

[5]   رادفر، رضا؛ دیگران؛ "ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت خودرو-تحقیق موردی شرکت پارس خودرو"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی ایران، 1390.

[6]   نژادی کلاریجانی، نصرالله؛ همکاران؛ "ارزیابی سطح توانمندی­های تکنولوژیک در صنعت چوب و کاغذ(شرکت چوب و کاغذ مازندران)"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، 1391.

[7]   جعفری نژاد، احمد؛ "ممیزی تکنولوژی و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش شکاف­های تکنولوژی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 2، صص  34-1، 1375.

[8]   نصیرزاده، غلامرضا؛ "قابلیت­های تکنولوژیک و توسعه صنعتی"، تدبیر، شماره 24، صص 34-31، 1371.

[9]   ‌رناسی، فاطمه؛ ارزیابی تکنولوژی در شرکت­های کوچک و متوسط، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1389.

[10] Putranto, K.; Steward, D.; Moore, G.; “technology transfer and distribution of technology capabilities; the case of railway development in Indonesia”, technology in SOCIETY, Vol. 25, p.p. 43-53, 2003.

[11] Toloui, A; Yaghoubi, A; “Measuring Technological Level and Capability of the Industries in East Azerbaijan and providing proper Strategies for Improvement and Promotion of Technology”, Journal of Basic and Applied Scientific Research , Vol. 2, p.p. 3664-3669, 2012.

[12] WIPO; “National Office for technology acquisition and promotion (notap)”, basic issues in negotiating technology.