نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت تکنولوژی ایران

موضوعات

عنوان مقاله [English]

تمایز تکنولوژی از علم و پیامدهای سیاستی و راهبردی آن