نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تولید هوشمند که چهارمین انقلاب در صنعت تولید است.تولید هوشمند به دنبال ادغام روشهای پیشرفته تولید ، فناوریهای عملیاتی (OT) و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای ایجاد سیستمهای تولیدی با قابلیتهای بیشتر در کنترل هزینه و عملکرد است. تمایز اساسی سیستمهای تولید هوشمند در معماری آنها نهفته است ، که به عنوان شبکههایی از مؤلفههای تولید مشترک برای کارکردهای مختلف سازماندهی شدهاند. در حال حاضر ، برخی از برنامههای سیستمهای تولید هوشمند در زمینههای مختلف صنعتی وجود دارد. با این وجود ، هنوز یک تعریف یکپارچه از سیستمهای تولید هوشمند و تحلیل یکپارچه از الزامات وجود ندارد. هدف از این مقاله جمعآوری ، ساختار و ویژگیهای مختلف راجع به سیستم تولید هوشمند است. محققان قبلاً خصوصیات و فناوریهای مختلف سیستم تولید هوشمند را شناسایی کردهاند. این مقاله برخی از این خصوصیات را جمعآوری ، و با توجه به فن آوریهای موجود در دانش فعلی راجع به سیستم تولید هوشمند بحث و تبادل نظر می کند.انتظار می‌رود در آینده این مجموعه از خصوصیات و فناوری‌های سیستم تولید هوشمند به مقایسه و تمایز ابتکارات دیگر مانند صنعت 4.0 ، کارخانه هوشمند ، تولید هوشمند ، تولید ، توزیع و غیره کمک کند. نویسنده امیدواراست که که مبنایی برای یک بحث گسترده و بین رشته‌ای در سیستم تولید هوشمند در مورد فن آوری‌های تعریف شده و ویژگی های سیستم تولید هوشمند فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Overview of Smart Manufacturing Systems and Future Trends

نویسنده [English]

  • seyyed ghasem salimi zaviyeh

student Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Smart Manufacturing, which is the fourth revolution in the manufacturing industry. Smart Manufacturing seeks to integrate advanced manufacturing methods, operational technologies (OT), and information and communication technologies (ICT) to drive the creation of manufacturing systems with greater capabilities in cost control and performance. A crucial differentiation of smart manufacturing systems (SMS) lies in their architectures, which are organized as networks of cooperating manufacturing components specialized for different functions. At present, there are some applications of in different industrial fields. However, there is still a lack of a unified definition of Smart Manufacturing Systems and a unified analysis of requirements. The purpose of this paper is to collect and structure the various features of Smart Manufacturing (SM). Researchers have previously identified various characteristics and technologies of Smart Manufacturing System (SMS); this paper collects, discusses and merges some of those characteristics and technologies available in the current body of knowledge. In the future, it is expected that this selection of characteristics and technologies will help to compare and distinguish other initiatives like Industry 4.0, smart factory, intelligent manufacturing, distributive manufacturing, etc. The author hope to provide a basis for a broad and interdisciplinary discussion within the Smart Manufacturing community about the defining technologies and characteristics of a Smart Manufacturing Systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Manufacturing
  • Features and Technologies Smart Manufacturing
  • Smart Manufacturing Systems
  • Future perspective
[1]     Davis, J.; Edgar, T.; Graybill, R.; Korambath, P.; Schott, B.; Swink, D.; Wang, J.; Wetzel, J.; “Smart manufacturing”, Ann. Rev. Chem. Biomol. Eng., Vol. 6, pp. 141–160, 2015.
[2]     Smart Manufacturing Leadership Coalition, https://smartmanufacturingcoalition.org/. Accessed 30 May, 2016.
[3]     Lu, Y.; Morris, K.C.; Frechette, S.P.; “Standards landscape and directions for smartmanufacturing systems”, IEEE Conference on Automation Science and Engineering, Gothenburg, 2015.
[4]     Lu, Y.; Morris, K. C.; Frechette, S. P.; “Current Standards Landscape for Smart ManufacturingSystems”, NISTIR 8107, 2016.
[5]     Kang, H. S.; Lee, J. Y.; Choi, S.; et al.; “Smart manufacturing: Past research, present findings, and future directions”, Int. J. of Precis. Eng. and Manuf.-Green Tech., Vol. 3, pp. 111–128, 2016. https://doi.org/10.1007/s40684-016-0015-5.
[6]     Kusiak, A.; “Smart manufacturing”, Int J Prod Res, Vol. 56, Issue 1-2, pp. 508–517, 2018.
[7]     Qu, Y. J.; Ming, X. G.; Liu, Z. W.; et al.; “Smart manufacturing systems: state of the art and future trends”, Int. J. Adv. Manuf. Technol., Vol. 103, pp. 3751–3768, 2019.
[8]     Coalition SML Implementing; 21st century smart manufacturing report, SMLC, 2011.
[9]     Lee, J.; Lapira, E.; Bagheri, B.; Kao, H. A.; “Recent advances and trends in predictive manufacturing systems in big data environment”, Manuf. Lett., Vol. 1, Issue 1, pp. 38–41, 2013.
[10]  Delaram, J.; Fatahi, V.; “An architectural view to computer integrated manufacturing systems based on Axiomatic Design Theory”, Comput. Ind., Vol. 100, pp. 96–114, 2018.
[11]  Choi, S.; Kim, B. H.; “Do Noh S A diagnosis and evaluation method for strategic planning and systematic design of a virtual factory in smart manufacturing systems, Int. J. Precis. Eng. Manuf., Vol. 16, Issue 6, pp. 1107–1115, 2015.
[12]  Rachuri, S.; Smart manufacturing systems design and analysis, National Institute of Standards and Technology, 2015.
[13]  Kühnle, H.; Bitsch, G.; Smart manufacturing units, Kühnle, H., Bitsch, G.(eds.), Foundations and Principles of Distributed Manufacturing, pp. 55–70.
[14]  Smart Process Manufacturing Engineering Virtual Organization Steering Committee; SmartProcess Manufacturing: An Operations and Technology Roadmap, 2009.
[15]  Park, J.; Lee, J.; “Presentation on Korea smart factory program”, 12th International Conference on Advances in Production Management Systems, Accessed 8 Sept 2015.
[16]  Teramoto, K.; Wu, D.; Ota, K.; et al.; “A framework of accuracy assured machining for smart manufacturing”, Mem. Muroran. Inst. Tech., Vol. 65, pp. 35–39, 2016.
[17]  Jung, K.; Morris, K.; Lyons, KW.; et al.; Performance challenges identification method for smart manufacturing systems, Report No. 8108, 27 November, Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2015.
[18]  Park, HS; Tran, NH; “Autonomy for smart manufacturing”, J Korean Soc. Precis. Eng., Vol. 31, pp. 287–295, 2014.
[19]  Rathinasabapathy, R.; Elsass, M. J.; Josephson, JR; et al.; “A smart manufacturing methodology for real time chemical process diagnosis using causal link assessment”, AlChe journal, Vol. 62, pp. 3420–3431, 2016.
[20]  Kibira, D.; Morris, K.; Kumaraguru, S.; “Methods and tools for performance assurance of smart manufacturing systems”, J. Nat. Inst. Stand. Technol., 2015.
[21]  Kang, H. S.; Lee, J. Y.; Choi, S.; Kim, H.; Park, J. H.; Son, J. Y.; Do Noh, S.; “Smart manufacturing: past research, present findings, and future directions”, Int. J. Precis. Eng. Manuf.-Green Technol., Vol. 3, pp. 111–128, 2016.
[22]  Shin, S. J.; Woo, J.; Rachuri, S.; “Predictive analytics model for power consumption in manufacturing”, Procedia, Vol. 15, pp. 153–158, CIRP2014.
[23]  Shao, G.; Shin, S. J.; Jain, S.; “Data analytics using simulation for smart manufacturing”, Proceedings of the winter simulation conference, Savannah, GA, pp. 2192–2203. New York: IEEE, 7 December 2014.
[24]  Schabus, S.; Scholz, J.; “Geographic Information Science and technology as key approach to unveil the potential of Industry 4.0: how location and time can support smart manufacturing”, Proceedings of the 12th international conference on informatics in control, automation and robotics, Colmar, pp.463–470, New York: IEEE, 21 July 2015.
[25]  Kusiak, A.; “Smart manufacturing”, Int. J. Prod. Res., Vol. 14, pp. 1–10, 2017.
[26]  Choi, S.; Kim, B. H.; Do Noh, S.; “A diagnosis and evaluation method for strategic planning and systematic design of a virtual factory in smart manufacturing systems”, Int. J. Precis. Eng. Manuf., Vol. 16, pp. 1107–1115, 2015.
[27]  Lee, I.; Lee, K.; “The Internet of Things (IoT): applications, investments, and challenges for enterprises”, Bus Horizons, Vol. 58, pp. 431–440, 2015.
[28]  Sinha, S.; “Advanced/smart manufacturing: from nanoscale to megascale”, IEEE Potentials, Vol. 35, pp. 7–8, 2016.
[29]  Lu, Y.; Morris, K. C.; Frechette, S.; “Standards landscape and directions for smart manufacturing systems”, Proceedings of the IEEE international conference on automation science and engineering, Gothenburg, pp. 998–1005, New York: IEEE, 24 August 2015.
[30]  Park, J.; Lee, J.; “Presentation on Korea smart factory program”, Proceedings of the international conference on advances in production management systems, Tokyo, Japan, 5–9 September 2015.
[31]  Bostelman R, Falco J, Shah M, et al. Dynamic metrology performance measurement of a six degrees-of-freedom tracking system used in smart manufacturing. In: Proceedings of the Autonomous industrial vehicles: from the laboratory to the factory floor, West Conshohocken, PA: ASTM International, 2016.
https://www.astm.org/DIGI TAL_LIBRARY/STP/PAGES/STP159420150056.htm. DOI: 10.1520/STP159420150056.
[32]  Shafiq, S. I.; Sanin, C.; Szczerbicki, E.; et al.; “Decisional DNA based conceptual framework for smart manufacturing”, Proceedings of the international conference on information systems architecture and technology, Karpacz, pp. 79–88, 20–22 September 2015.
[33]  Esmaeilian, B.; Behdad, S.; Wang, B.; “The evolution and future of manufacturing: a review”, J Manuf Syst,  Vol.39,  pp. 79–100, 2016,
[34]  “Intelligent Manufacturing Systems”, B.I.T. Mesra, by Dr. Surender Kumar.
[35]  Kusiak, A.; “Put Innovation Science at the Heart of Discovery”, Nature, Vol. 530, Issue 7590, pp. 255–255, 2016a.
[36]   Kusiak, A.; “Smart Manufacturing Must Embrace Big Data”, Nature, Vol. 544, Issue 7648, pp. 23–25, 2017b.
[37]  M., Sameer; K., Ahmad; R., David; W., Thorsten; “Smart manufacturing: Characteristics, technologies and enabling factors”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture, January 2019, DOI: 10.1177/0954405417736547.

[38]  Kusiak, A.; “Fundamentals of smart manufacturing: A multi-thread perspective”, Annual Reviews in Control, Vol. 47, pp. 214-220, 2019.

https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2019.02.001.

[39]  NIST; Smart Manufacturing, https://www.nist.gov/topics/smart-manufacturing. Radhakrishnan, S.; Harris, B.; Kamarthi, S.; Supply chain resiliency: A re-view. In Y. Khojasteh (Ed.), Supply chain risk management, pp. 215–235, 2018,
[40]  F., Tao; Q, Qi; A., Liu; A., Kusiak; “Data-drivensmartmanufacturing, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 48, Part C, pp. 157-169, July 2018.
[41]  K., Takahashi; Y., Ogata; Y., Nonaka; “A Proposal of Unified Reference Model for Smart Manufacturing”, 13th IEEE Conference on Automation Science and Engineering(CASE) Xi'an, China, August 20-23, 2017.