نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوآوری اجتماعی به عنوان راهی جدید برای پرداختن به نیازهای پیچیده اجتماعی مطرح است. علاقه به نوآوری اجتماعی تا حدی شدت گرفته‌است که از آن، به عنوان یک جذابیت جهانی نام برده می‌شود. اندازه‌گیری نوآوری اجتماعی و تاثیرات آن، به عنوان یکی از جنبه‌های کلیدی برای پیشروی نوآوری اجتماعی در سطح منطقه‌ای و سازمانی برجسته و حائز اهمیت است، در واقع اندازه گیری نوآوری اجتماعی یک اولویت برای سیاست گذاری است، زیرا اگر اندازه گیری و ارزیابی نگردد، توانایی دستیابی به آن وجود نخواهد داشت. محقق در این تحقیق با مطرح کردن دو سوال به دنبال این است تا با استفاده از روش مرور چندآوایی ادبیات والگوی 5 مرحله ای مارکهام، به تعریف نوآوری اجتماعی و ارزیابی آن و ارائه چارچوب ارزیابی بپردازد . در این راستا با بررسی 1480 پژوهش جمع اوری شده، 112 پژوهش مورد بررسی عمیق قرار گرفته تا سوالات پژوهش پاسخ داده شوند. در نهایت پس از تعریف محقق از نوآوری اجتماعی، عناصر ارزیابی نوآوری اجتماعی در سه سطح اجتماعی، محیطی و مالی ارائه گردید . چارچوب ارزشیابی ارائه شده دارای 3 بعد و 16 مضمون و 63 شاخص است که از بررسی ادبیات موضوعی و خبره سنجی توسط خبرگان مسلط به حوزه بدست آمده است که شاخص کاپای 721/0k= بدست آمده کیفیت آن را تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigating the Social Innovation Evaluation and providing a framework through exploration of multi-vocal literature

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar ُُSadabadi 1
  • saeed ramezani 2
  • kiarash fartash 3

1 shahid beheshti university

2 tehran university

3 shahid beheshti university

چکیده [English]

Social innovation is set forth as a new way to deal with complicated social needs. Interest in social innovation has taken an upward trend to the extent that it has been named a global attraction. Assessment of social innovations and their effects as one of the other key aspects of advancement of social innovation at regional and organizational level is of importance. In fact, assessment of social innovation is considered as a priority for policy making; because, if not assessed and evaluated, it cannot be achieved. Lack of a general overview on existing patterns of social innovation and the knowledge about its evaluation is indicative of a research gap and challenge created in performing future studies. The researcher has set two questions so that through related multi-vocal literature, social innovation would be defined and evaluated. In this respect and through study of 1480 collected researches, in-depth study has been performed on 112 researches so that research questions would be answered. Finally, after social innovation being defined by the author, elements of social innovation evaluation have been provided in three social, environmental, and financial levels. Provided framework has 3 categories and 17 concepts, as well as 63 codes obtained through review of thematic literature and views provided by experts dominating the field. Kappa coefficient being 0.721 confirms quality of the framework provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • social innovation
  • social innovation evaluation
  • Multi-vocal literature review

[1]    کشتکار، مهران؛"طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری"، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره 4، صص 690-671، 2017.  doi:10.22059/jed.2017.61550

[2]    کشتکار، مهران؛ "شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران"، مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، دوره 1، شماره 1، صص 24-1، 2018.

[3]    کشتکار هرانکی، مهران؛ دهقان، سعید؛ "الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت"، مجلس و راهبرد، دوره 25، شماره 94، صص 68-39، 2018.

[4]    مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هرانکی، مهران؛ "نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف"، مدیریت نوآوری، دوره 4، شماره 2، صص 134-115، 2015.

[5]    کشتکار هرانکی، مهران؛ مبینی دهکردی، علی؛ "فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی"، دوره 7، شماره 26، صص 138-101، 2016.  doi:10.22054/qjsd.2016.4888

[6]     Ruijsink askia , O. V.; Taanman, Mattijs; Cozan, Stefana; Weaver, Paul; Kemp, René; Wittmayer, Julia; “Social Innovation Evaluation tool: Critical Turning Points and Narratives of Change”, Retrieved from, 2017.

[7]     Antadze, N.; Westley, F. R.; “Impact metrics for social innovation: barriers or bridges to radical change?”, Journal of Social Entrepreneurship, Vol. 3, Issue 2, pp. 133-150, 2012.

[8]     Bund, E.; Blueprint of social innovation metrics: contributions to an understanding of opportunities and challenges of social innovation measurement, 2013.

[9]     Bund, Eva; Hubrich, David-Karl; Schmitz, Björn; Mildenberger, G. K. G.; Blueprint of Social Innovation Metrics Tepsie, 2013.

[10]  Dainienė, R.; Dagilienė, L.; “A TBL approach based theoretical framework for measuring socialinnovations. Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 20th International Scientific Conference Economics and Management, 213, pp. 275-280, 2015.

[11]  Dainienė Rasa; D. L.; “Measurement of Social Innovation at Organisation’s Level: Theoretical Issues”, Economics and Business, pp. 96-103, 2016.

[12]  Danijel, B.; Gojko, B.; “(Social) Innovation Impact - Review of Research”, Simpact, 2015.

[13]  Di Iacovo, F.; Moruzzo, R.; Rossignoli, C.; “Social farming and policies in Tuscany, between social innovation and path dependency”, Italian Review of Agricultural Economics, Vol. 73, Issue 3, pp. 107-131, 2018.

[14]  DORA, S.; “Measuring the social innovation potential”, RSA Central and Eastern Europe Conference, 2017.

[15]  Ecker, B.; I3U Project Meeting & Technical Workshop, Retrieved from, 2015.  

[16]  Economist; “Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world”, In: London: Economist Intelligence Unit, 2013.

[17]  Florman, M.; Klingler-Vidra, R.; Facada, M. J.; “A critical evaluation of social impact assessment methodologies and a call to measure economic and social impact holistically through the External Rate of Return platform”, LSE Enterprice, 2016.

[18]  Golden, K.; Hewitt, A.; McBane, M.; “Social entrepreneurship: Social impact metrics”, MaRS White Paper Series, 2010.  

[19]  Grzeszczyk, T. A.; Klimek, D.; “The Model of Social Innovation Project Evaluation”, Paper presented at the Asia-Pacific Social Science and Modern Education Conference(SSME), 2018.

[20]  Hubert, A.; “Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union”, Bureau of European Policy Advisors(BEPA), 2010.  

Available online:  http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf.

[21]  Jensen, L. A.; Allen, M. N.; “Meta-synthesis of qualitative findings”, Qualitative health research, Vol. 6, Issue 4, pp. 553-560, 1996.  

[22]  komatsu Tamami, D. A.; Rizzo, Francesca; social innovation business toolbox, Simpact, 2016.

[23]  Majumdar, S.; Guha, Samapti; Marakkath, Nadiya; Technology and Innovation for Social Change, 2015. Martinez-Conesa, I. S.-A.; Pedro.Palacios-Manzano, Mercedes.; “Corporate social responsibility and its effect oninnovation and firm performance: An empirical research in SMEs”, Journal of cleaner production, Vol. 142, pp. 2374-2383, 2017.

[24]  Michel, S.; Performance Monitoring Report of the European Union Programe or Employment and Social Innovation (EaSI), Retrieved from, 2015.

[25]  Milley, P. S.; Svensson, B.; K.Cousins, J. B.; “The evaluation of social innovation: A review and integration of the current empirical knowledge base”, Evaluation, Vol. 24, Issue 2, pp.  237-258, 2018.

doi:10.1177/1356389018763242

[26]  Mirvis, P.; Herrera, M. E. B.; Googins, B.; Albareda, L.; “Corporate social innovation: How firms learn to innovate for the greater good”, Journal of Business Research, Vol. 69, Issue 11, pp. 5014-5021, 2016.  

[27]  Mulgan, G.; “Measuring social value”, Stanford Soc. Innov. Rev., Vol. 8, Issue 3, pp. 38-43, 2010.  

[28]  Osburg, T; Schmidpeter, R.; Social innovation. Solutions for a sustainable future, Springer, 2013.

[29]  Pulford, L.; This is European social innovation, European Commission, 2010.

[30]  Reeves, A.; Lemon, M.; Cook, D., “Jump-starting transition? Catalysing grassroots action on climate change”, Energy Efficiency, Vol. 7, Issue 1, pp. 115-132, 2014.  

[31]  Schmitz, B.; Research, T. E. S. I.; Krlev, G.; Mildenberger, G.; Bund, E.; Hubrich, D.; Paving the Way to Measurement: A Blueprint for Social Innovation Metrics; a Short Guide to the Research for Policy Makers”,  TEPSIE, 2013.

[32]  Science Communication Unit; U. o. t. W. o. E. B.; Science for Environment Policy In-depth Report: Social Innovation and the Environment, University of the West of England Bristol, 2014.

[33]  Spila Javier Castro, C. P.; Dhondt, Steven; Kaderabkova, Anna; luna, Alvaro; Moghadam, Saman Saeed; social innovation evaluation toolbox, Simpact, 2016.

[34]  Sridharan, S.; Mayne, J.; “Evaluating social innovations”, Horizons(February), pp. 1-10, 2011.

[35]  Tripathi, N.; “Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature”, Information and Software Technology, Vol. 105, pp. 56-77, 2019.

[36]  Tripathi, N.; Annanperä, E.; Oivo, M.; Liukkunen, K.; “Exploring processes in small software companies: a systematic review”, Paper presented at the International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination, 2016.

[37]  Vasin, S. M.; Gamidullaeva, L. A.; Rostovskaya, T. K.; “The challenge of social innovation: Approaches and key mechanisms of development”, European Research Studies, Vol. 20, Issue 2, p. 25, 2017.

[38]  Villate  Txema , U. A.; A regional index to measure social innovation, Retrieved from, 2013.