نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

امروزه با توجه به روند روزافزون تغییر و تحولات محیطی، سازمان ها و شرکت ها، برای پاسخ گویی اثربخش به نیازهای محیطی خویش نیازمند کارآفرینی استراتژیک هستند. کارآفرینی استراتژیک منجر به خلق ارزش، رشد و تولید ثروت در سازمان می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر، توسعه الگوی کارآفرینی استراتژیک و بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی با استفاده از تبدیل آن به شایستگی کلیدی سازمان‌ها می‌باشد. در این راستا پس از تشریح مبانی نظری موضوع، با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و بررسی مقالات و پژوهش‌های قبلی و مقایسه مدل‌های کارآفرینی استراتژیک موجود در منابع علمی و همچنین مصاحبه عمیق با خبرگان، مدل توسعه یافته‌ی کارآفرینی استراتژیک، با تمرکز بر شایستگی کلیدی در سازمان، ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کارآفرینی استراتژیک زمانی که به‌عنوان یک شایستگی در سازمان تلقی و ایجاد گردد می‌تواند که به خلق ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه منجر می‌گردد و به‌کارگیری دفعی یا موردیِ خلاقیت، به‌تنهایی ضامن کسب مزیت رقابتی نخواهد بود. خلق ارزش برای مالکان و کارآفرینان ایجاد ثروت نموده و درنهایت به رشد و رونق اقتصادی نظیر اشتغال‌زایی، پیشرفت‌های فناوری و رفاه عمومی کمک می‌نماید این مدل، رابطه کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن را با مزیت رقابتی با تأکید بر تثبیت آن به‌عنوان شایستگی کلیدی در شرایط اقتصادی امروز نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a model for strategic entrepreneurship by focusing on key competencies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mardani Shahrbabak
  • shahab solati

Comprehensive University of Imam Hussein

چکیده [English]

Today, due to the increasing trend of environmental changes, organizations and companies need strategic entrepreneurship to respond effectively to their environmental needs. Strategic entrepreneurship leads to value creation, growth and wealth creation in the organization. The purpose of this study is to develop a strategic entrepreneurship model and examine its impact on competitive advantage by turning it into a key competency of organizations. In this regard, after explaining the theoretical foundations of the subject, using the method of library and documentary studies, reviewing previous articles and researches, and comparing strategic entrepreneurship models in scientific sources as well as in-depth interviews with experts, the developed model of strategic entrepreneurship, focusing on key competency in the organization is provided. The results of this study indicate that strategic entrepreneurship, when considered as a competency in the organization, can lead to the creation of value for individuals, organizations and society; and the momentary or occasional application of creativity alone will not guarantee competitive advantage. Creating value for owners and entrepreneurs creates wealth and ultimately contributes to economic growth and prosperity such as job creation, technological advances and public welfare. This model shows the strategic entrepreneurial relationship and its dimensions with competitive advantage by emphasizing its consolidation as a key competency in today’s economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Strategy
  • Strategic Management
  • strategic entrepreneurship
  • key competencies
[1]     رابینز، استفان ‌پی.؛ کالتر، ماری(ترجمه: محبی، حسین)؛ مدیریت، آثار فکر، 1393.
[2]     آزادی، عباس؛ منصوری، بتول؛ "کارآفرینی و توسعه پایدار"، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۳۹۴.
[3]     فرد آر.، دیوید(ترجمه: پارساییان، علی)؛ مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1394.
[4]     رضائیان، علی؛ نائیجی، محمدجواد، "هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره ۹، ۱۳۹۱.
[5]     ضرابیان، فروزان؛ حائری، مصطفی؛ "بررسی میزان کارآفرینی و رابطه آن با خلاقیت در دانش آموزان(مطالعه موردی: دبیرستان ولیعصر شاردر شهرستان سرباز- سال تحصیلی 95-94)"، ماهنامه علوم انسانی اسلامی، ۱۳۹۵.
[6]      قناتی، سوسن؛ کردنائیج، اسداله؛ یزدانی، حمید؛ "بررسیوضعیتفرهنگسازمانیکارآفرینانهدردانشگاه تهران"، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 3، شماره 10، صص 133-115، 1389.
[7]      Barney, j. B.; “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, Vol. 17, Isuue 1, pp. 99-120, 1991.
[8]      Bonn, Ingrid; “Developing strategic thing as a core competency”, ManagemenDecision, Vol. 39, No. 1, 2008.
[9]      Prahalad, CK; Hamel; G.; “Strategy as a field of study: why search for a new paradigm?”, Strategic Management Journal, Vol. 15, 1994.
[10]  Cruz, P.; Neto, L.N.F.; Munoz-Gallego, P.; Laukkanen, T.; “Mobile banking rollout in emerging markets: evidence from Brazil”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 28, No. 5, pp. 342-71, 2010.
[11]  Fred R.; D.; “How to Analyze a Strategic Management Case”, Proceedings of the 2005 SAM International Management Conference in Las Vegas, NV in April 2005.
[12]  Day, J. D.; Wendler, J. C.; “The new economics of organization”, The McKinsey Quarterly, Vol. 1, pp. 5–18, 1998.
[13]  Dess, G. G.; Ireland, R. D.; Zahra, S. A.; Floyd, S. W.; Janney, J. J.; Lane, P. J.; “Emerging Issues in Corporate Entrepreneurship”, Journal of Management, Vol. 29, Issue 3, pp. 351-378, 2003.
[14]  Hitt, M. A.; Bierman, L.; Shimizu, K.; Kochhar, R.; “Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective”, Academy of Management Journal, Vol. 44, pp. 13–28, 2001.
[15]  Ireland, D.; Webb, J.; “Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation”, Business Horizons, Vol. 50, pp. 49-59, 2007.
[16]  Ireland, R. D.; Hitt, M. A.; Camp, S. M.; Sexton, D. L.; “Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation”, Strategic Management Journal, Vol. 22(Special Issue), pp. 479-491, 2001.

[17]  Prahalad, K. C.; Bettis, A. R.; “Thedominant logic: A new link betweendiversity and performance”, Strategic Management Journal, 1986.

[18]  Ketchen, DJ Jr.; Hult, TGM; Slater, SF.; “Toward greater understanding of market orientation and the resource-based view”, Strategic Management Journal, Vol. 28, Issue 4, pp. 961-964, 2007.

[19]  Kirzner, I.M.; “Creativity and/or Alertness: A Reconsideration of the Schumpeterian Entrepreneur”, the Review of Austrian Economics, 1999.

[20]  Kyrgidou, L. P.; Petridou, E.; “The effect of competence exploration and competence exploitation on strategic entrepreneurship”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 23, Issue 6, pp. 697-713, 2011.
[21]  Hitt, M. A.; Ireland, D. R.; Sirmon, D.; Chery, T.; “Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, rganizations, and Society”, Academy of Management Perspectives, 2011.
[22]  Monsen, E.; Wayne Boss, R.; “The Impact of Strategic Entrepreneurship Inside the Organization: Examining Job Stress and EmployeeRetention”, Entrepreneurship Theory and Practice (ET&P), Vol. 33, Issue 1, pp. 71-104, 2009
[23]  Abousalem, N.; “A Comprehensive Review of Strategic Entrepreneurship Research: Integration and Implications for Organizational Studies”, haskayne school of business, Calgary, Alberta, 2014.
[24]  Perry-Smith, J. E.; Shalley, C. E.; “The social side of creativity: A static and dynamic social network perspective”, Academy of Management Review, Vol. 28, No. 1, pp. 89–106, 2003.
[25]  Porter, M. E.; Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York, the Free Press, 1980.
[26]  Schoonhoven, C. B.; Romanelli, E.; The entrepreneurship dynamic: Origins of entrepreneurship and the evolution of industries, Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
[27]  Toffler, A.; Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, 1991.
[28]  Webb, W. J.; Ketchen, D.; Ireland, D. R.; “Strategic entrepreneurship within family controlled firms: Opportunities andchallenges”, Journal of Family Business Strategy, Vol. 1, Issue 2, 2007.