نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد،یزد، ایران

چکیده

تغییر سازمان تولید و ساختار عملیاتی به یک ساختار غیر متمرکز و اجتماعی همیشه مد نظر بوده است . تحت روند رو به رشد شخصی سازی و اجتماعی شدن ، تولید اجتماعی یک شیوه فنی و تجاری در حال ظهور در الگوی شخصی سازی انبوه است که به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا از طریق یکپارچه سازی فرآیندهای خدمات تولیدی بین سازمانی ، محصولات شخصی سازی شده و خدمات شخصی را با شرکای خود بسازند. این مقاله ، به بررسی جامع ادبیات و بحث در مورد پاردایم تولید اجتماعی و ارائه مدل مناسب برای تولید اجتماعی می پردازد. در مقاله به مقایسه تولید اجتماعی و سایرپاردایم های تولید خواهیم پرداخت و علاوه برآن ویژگی های تولید اجتماعی و منطق پاردایم تولید اجتماعی را مورد بحث قرار خواهیم داد. انتظار می رود که این بررسی بتواند خوانندگان را در درک بیشتر ایده تولید اجتماعی کمک کند. براساس یک بررسی جامع در مورد ادبیات ، این مقاله به روشن شدن مفاهیم کلیدی ، توسعه چشم انداز استراتژیک از روش پاردایم تولید اجتماعی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for the social manufacturing paradigm

نویسندگان [English]

  • seyyed ghasem salimi zaviyeh 1
  • saeide shams 2

1 student Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

2 M.A Student, Management, Accounting and Economics Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The change of production organization and operating structure to a decentralized and social structure has always been considered. Under the growing process of personalization and socialization, social manufacturing is an emerging technical and commercial approach to the mass personalization paradigm that allows consumers to build personalized products and personal services with their partners by integrating inter-enterprise manufacturing process. This article reviews the literature and discusses the social manufacturing paradigm, and presents a suitable model for it. In this study, we will compare social manufacturing and other manufacturing paradigms, and additionally, its features and paradigm logic will be discussed. Based on a comprehensive review of the literature, this article clarifies the key concepts, and develops a strategic perspective of social manufacturing paradigm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Manufacturing Model
  • Social Manufacturing Paradigm
  • Social Manufacturing Feature
  • Social Manufacturing Logic
  • Open Design
[1]      Jiang, PY.; Ding, K.; “Social manufacturing: a new way to enable outsourcing productions”, International conference on innovative design and manufacturing, Tapei, China, 12–14 Dec 2012.
[2]      Economist, A third industrial revolution, 2012.
[3]      Shang, X.; Liu, X.; Xiong, G.; Cheng, C.; Ma, Y.; Nyberg, T.R.; “Social manufacturing cloud service platform for the mass customization in apparel industry”, IEEE, , pp. 220-224, 2013.
[4]      Xiong, G.; Chen, Y.; Shang, X.; Liu, X.; Nyberg, T.R.; “AHP fuzzy comprehensive method of supplier evaluation in social manufacturing mode”, IEEE, pp. 3594-3599, 2014.
[5]      Mohajeri, B.; Nyberg, T.; Karjalainen, J.; Tukiainen, T.; Nelson, M.; Shang, X.; Xiong, G.; “The impact of social manufacturing on the value chain model in the apparel industry”, IEEE, pp. 378-381, 2014.
[6]      Mohajeri, B.; Paradigm Shift from Current Manufacturing to Social Manufacturing, Aalto University, 2015.
[7]      Cao, W.; Jiang, P.; “Cloud Machining Community for Social Manufacturing”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 220-223, pp. 61-64, 2012.
[8]      Jiang, PY.; Ding, K.; Leng, JW.; “Towards a cyber-physical-social-connected and serviceoriented manufacturing paradigm: social manufacturing”, Manuf Lett, Vol. 7, Issue 2016, pp. 15–21, 2016.
[9]      Jiang, PY.; Leng, JW.; Ding, K.; Gu, PH.; Koren, Y.; “Social manufacturing as a sustainable paradigm for mass individualization”, Proceedings of IMechE, Part B: J Eng Manuf., Vol. 230, Issue 10, pp. 1961–1968, 2016.
[10]   Jiang, P.; “Social Manufacturing Paradigm: Concepts, Architecture and Key Enabled Technologies”, Social Manufacturing: Fundamentals and Applications, pp. 13-40, 2019.
[11]   Jiang, P.; Leng, J.; Ding, K.; “Social manufacturing: A survey of the state-of-the-art and future challenges”, IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (SOLI), Beijing, pp. 12-17, 2016.
[12]   Lanz, M.; Järvenpää, E.; Social Manufacturing and Open Design, In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Responsible Consumption and Production, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Springer, 2019.
[13]   Sommarberg, M.; (2016) Digitalization as a paradigm changer in machine-building industry, PhD thesis, 2016.
[14]   Mourtzis, D.; Doukas, M.; “Design and planning of manufacturing networks for mass customisation and personalisation”, challenges and outlook, Robust Manufacturing Conference (RoMaC 2014), Procedia CIRP 19, pp. 1–13, 2014.
[15]   Hirscher, A.; Niinimäki, K.; Joyner Armstrong, M.; “Social manufacturing in the fashion sector: New value creation through alternative design strategies?”,Journal of Cleaner Production, Vol. 172, pp. 4544-4554, 20 January 2018.