نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از اینترنت و فناوری‌های مرتبط با آن جهت بازاریابی در فضای کسب‌وکار امروزی که رقابت شدیدی را در بین نهادها و ارگان‌های مختلف به وجود آورده است و سبب استفاده از شیوه‌های مختلف توسط سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت شده است، در این مطالعه به مروری جامع بر انواع بازاریابی دیجیتال پرداخته‌شده است. هدف از این مطالعه معرفی شیوه‌هایی از بازاریابی دیجیتال است که می‌تواند در حوزه آموزش مورد استفاده قرار گیرد و سبب موفقیت در عملکرد بازاریابی کسب‌وکارهایی شود که در حوزه آموزش فعال هستند. طبق بررسی‌های انجام شده در این مطالعه مبتنی بر مبانی نظری می‌توان سه شیوه بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی، بازاریابی با ایمیل و بازاریابی محتوا را به‌عنوان شیوه‌هایی از بازاریابی دیجیتال معرفی کرد که بیشترین کاربرد را می‌تواند به‌خصوص در حوزه آموزش داشته باشد. ازاین‌رو توجه به آن‌ها به مدیران سازمان‌های مرتبط پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying new technologies and digital marketing to engage audiences in education

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Vaziri gohar 1
  • Reza Abdolhoseini 2

1 payam noor university

2 optimization research group

چکیده [English]

Given the importance of using the Internet and its related technologies for marketing in today's business environment, it has created an intense competition among various entities and organizations, and has led them to use different ways to succeed. In this respect, a comprehensive overview of the types of digital marketing has been done. The purpose of this study is to introduce digital marketing practices that can be used in the field of education, and bring about success in the performance of businesses marketing that are active in this field. According to the theoretical foundations of this study, three types of marketing including social media, email, and content marketing can be identified as digital marketing practices that can be of particular use in education. Therefore, they are recommended to the managers of relevant organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Marketing
  • new technologies
  • education
  • Social Networking
  • Email Marketing
  • Content Marketing
[1]     دعایی، حبیب‌اله؛ بی‌غم، زینب؛ "امکان‌سنجی پیاده‌سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس تحقیقات بازاریابی نوین"، دوره 5، شماره 1/16، صص 20-1، 1394.
[2]     طباطبایی­نسب، سید محمد؛ یونسی، دلارام؛ مهر پویا، آزاده؛ "بازاریابی از طریق ایمیل و فنون پیاده‌سازی آن"، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، 1390.
[3]     غلامی، سمانه؛ ابراهیمی، عباس؛ "بررسی عوامل مؤثر برجذب مشتری درروش بازاریابی توسط ایمیل"، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نار کیش، 1394.
[4]     وثوق، فرشید؛ سلیمانی، محتشم؛ عندلیب، اعظم؛ "بررسی تاثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب‌سایت‌ها"، دومین کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ، 1395.
[5]     Asikhia, O. U.; “The moderating role of E-Marketing on the consequences of market orientation in Nigerian firms”, International Journal of Business and Information, Vol. 4, Issue 2, pp. 243-270, 2009.
[6]     Capatina, A.; Touzani, M.; Development of a Web Marketing Plan for an e-Book–Challenges and Opportunities.Annals of “Dunarea de Jos, University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics, ISSN 1584-0409, 2011.
[7]     Chevalier, J.A.; Mayzlin, D.; “The effects of word of mouth on sales: online book reviews”, J. Mark. Res., Vol. 43, Issue 3, pp. 345–354, 2006.
[8]     Chadwick, Fion Ellis; Doherty, Neil F.; “Web advertising: the role of email marketing”, Journal of Business Research, Vol. 65, Issue 6, pp. 843–848, 2012.
[9]     Chaffy, Dave; et al.; E-business and W-commerce management: Strategy, Implementation and Practice, UK, prentice Hal, 2004.
[10] Chang, H.H.; Wang, Y.H.; Yang, W.Y.; “The impact of e-service quality, customer satisfaction and loyalty on e-marketing: Moderating effect of perceived value”, Total Quality Management, Vol. 20, Issue 4, 2009.
[11] Deepak, Verma; “A Critical Review of Digital Marketing”, International Journal of Management, IT & Engineering, Vol. 8, Issue 10, 2018.
[12] Donofrio, K.; Content Marketing Enhances Public Relations Strategies through Social Media to Increase Market Shares for Businesses, Ph.D. Thesis, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, pp. 55, 2014.
[13] Duan, W.; Gu, B.; Whinston, A.B.; “Do online reviews matter? An empirical investigation of panel data”, Decis. Support Syst., Vol. 45, Issue 4, pp. 1007–1016, 2008a.
[14] Duggan, M.; Smith, A.; Social Media Update 2013, Retrieved from http://pewinternet.org/Reports/2013/Social-Media-Update.aspx.
[15] Eren Erdogmus, I.; Cicek, M.; “The impact of social media marketing on brand loyalty”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, pp. 1353 – 1360, 2012.
[16] Gajic, J.; “Importance of marketiing mix in higher education institutions”, Singidunum journal, Vol. 9, pp. 29-41, 2012.
[17] Hasan Khan, Rubaiyet; “Marketing Education Online: A Case study of New Zealand Higher Education Institutions”, 13th International Educational Technology Conference, Social and Behavioral Sciences 103, pp. 637– 646, 2013.
[18] Iddris, F.; Ibrahim, M.; “Examining the relationships between e-marketing adoptions and marketing performance of Small and Medium Enterprises in Ghana”, Journal of Marketing and Consumer Research, Vol. 10, Issue 1, pp. 160-169, 2015.
[19] Karaduman, I.; “The effect of social media on personal branding efforts of top-level executives”, International Strategic Management Conference, Vol. 99, pp. 465-473, 2013.
[20] Kim, A.; Ko, E.; “Do social media marketing activities enhance customer equity?”, An empirical study of luxury fashion brand, Vol. 65, pp. 1480–1486, 2012.
[21] Kim, W.G.; Lim, J.; Brymer, R.A.; “The impact of social media reviews on restaurant performance: the moderating role of excellence certificate”, Int. J. Hosp. Manag., Vol. 55, pp. 41–51, 2016.
[22] Kircova, Ibrahim; Dilaysu, Cinar; “Digital advertising practices and its impacts on students: An application in the public”; Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age, pp. 388-407, 2015.
[23] Laroche, M.; Habibi, M.; Odile, M.; “To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media”, International Journal of Information Management, Vol. 33, pp. 76– 82, 2013.
[24] Michaelidou, N.; Siamagka, N.; Christodoulides, G.; “Usage, barriers and measurement of social media marketing: An exploratory investigation of small and medium B2B brands”, Industrial Marketing Management, Vol. 40, pp. 1153–1159, 2011.
[25] Ngaia, E.; Taoa, S.; Moon, K.; “Social media research: Theories, constructs, and conceptual frameworks”, International Journal of Information Management, Vol. 35, pp. 33–44, 2015.
[26]  Niharika, Bharti; Influence of Digital Marketing on Brand Building of North Indian Universities, A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the  Award of Degree of  Doctor of Philosophy (Ph.D.)  in  Management, 2017.
[27] Rageh, Ismail; “The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty The mediation effect of brand and value consciousness”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 29, Issue 1, pp. 1-33, 2017.
[28] Rancati, E.; Gordini, N.; “Content Marketing Metrics: Theoretical Aspects and Empirical Evidence”, European Scientific Journal, Vol. 10, No. 34, pp. 92-104, 2014.
[29] Morphitou, Ria Nicoletti; Demetriou, Marlen; The Impact of Social Media as a Marketing Communications tool towards potential students for the University of Nicosia, 2017.
[30] Selnes, F.; Gønhaug, K.; “Effects of supplier reliability and benevolence in business marketing”, Journal of Business Research, Vol. 49, Issue 3, pp. 259-271, 2000.
[31] Smith, P.R.; Chaffy, D.; E-marketing excellence: at the heart of ebusiness, Butterworth, Heinemann, Oxford, Uk., p.1.snn.ir/0036et, 2001.
[32] Sohail, M. Sadiq; Shaikh, Nassar M.; “Quest for excellence in business education: a study of student impressions of service quality”, International Journal of Educational Management, Vol. 18, Issue 1, pp. 58-65, 2004.
[33] Stan, Emst; Electronic Marketing, AED economics–osu, 2003.
Accessed at: www. Agecon. ag. ohiostate. edu/programs/e-agbiz.
[34] Štefkoa, Róbert; Fedorkob, Richard; Bačíkc, Radovan; “The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of a Higher Education Institution”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 175, pp. 431 – 438, 2015.   
[35] Stevens, Ryan; Clint, Gibler; Jon, Crussell; Jeremy, Erickson; Hao, Chen; “Investigating user privacy in android ad libraries”, Paper read at Workshop on Mobile Security Technologies (MoST), pp. 117-135, 2012.
[36] Taylor, D.; Strutton, D.; “Has e-marketing come of age? Modeling historical influences on post-adoption era Internet consumer behaviors”, Journal of Business Research, Vol. 63, Issue (9- 10), pp. 950– 956, 2010.
[37] Vries, L.; Gensler, S.; Leeflang, P.; “Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 26, pp. 83-91, 2012.
[38] Wu, C.; “Global marketing strategy modeling of high tech products”, Journal of Business Research, Vol. 64, Issue 11, pp. 1229- 1233, 2011.
[40] Zhao, X.; Wang, L.; Guo, X.; Law, R.; “The influence of online reviews to online hotel booking intentions”, Int. J. Contemp. Hosp. Manag., Vol. 27, Issue 6, pp. 1343–1364, 2015.
[41] Zhu, F.; Zhang, X.; “Impact of online consumer reviews on sales: the moderating role of product and consumer characteristics”, J. Mark., Vol. 74, pp. 133–148, 2010.