نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

چکیده

صنعت نساجی و پوشاک ایران با بهره گیری از قدمت طولانی، حجم سرمایه گذاری، نرخ بالای ارزش افزوده، پیوندهای پیشین و پسین با سایر صنایع دیگر و اقتصاد ملی و نیروهای انسانی فراوان دارای امکانات بالقوه بسیاری جهت پیشرفت و ارتقاء کمی و کیفی خود و اقتصاد ملی است. اما متاسفانه طی سالیان متمادی تولید منسوجات به خصوص پارچه چادر مشکی با چالش ها ومشکلات زیادی همراه بوده است. در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی چالش های توسعه تولید، سیاست ها و راهکارهای بهبود وضعیت در تولید پارچه چادر مشکی صنعت نساجی پرداخته شد که از لحاظ روش تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی و توصیفی-اکتشافی می باشد. ابتدا 46 چالش از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان شناسایی شده و با انجام آزمون های دوجمله ای و فریدمن 18 چالش اصلی مشخص و رتبه بندی گردیدند. در ادامه 11 سیاست و 33 راهکار از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان شناسایی و با استفاده از شاخص نسبت توافق خبرگان (CVR) اقدام به انتخاب سیاست ها و راهکارهای مهم در برطرف نمودن چالش ها گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking production development challenges, policies and approaches to improve the situation in the textile industry (Case study: production of silver scarf textile)

نویسندگان [English]

  • shokoufeh shafiei 1
  • Reza Abbasi 2
  • Amin Habibirad 2

1 Department of Industrial Management, Shahed University

2 faculty member of Industrial Management Group at Shahed University

چکیده [English]

Iran's textile and clothing industry with its long history, investment volume, and high value added rate, previous and subsequent links with other industries, the national economy, and abundant manpower has many potential opportunities for their quantitative and qualitative development and improvement and the national economy. But unfortunately, the production of textiles, especially black tent fabrics, has been associated with many challenges and problems for many years. In this research, the challenges of production development, policies and strategies to improve the situation of black tent fabric production in the textile industry have been identified and ranked.
The present study is an applied research in terms of purpose, and a descriptive-exploratory one in terms of method. In this study, through the literature and interviews with experts, 46 challenges were recognixed first; then, 18 main ones were identified and ranked by conducting two-sentence and Friedman tests. Finally, by reviewing the literature and interviewing experts, 11 policies and 33 solutions were identified, and by using the CVR index, important policies and strategies were selected to address the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textile industry
  • silver scarf textile
  • development challenges
  • Policy
  • improvement approach
[1]        اسمعیل زاده هنجنی، سمانه؛ تحلیل چالش­ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی(مطالعه موردی صنعت نساجی)، 1393.
[2]        انجمن صنایع نساجی ایران؛ گزارش دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران، 1399.
[3]        ایرانمنش، مجید؛ تحلیلی بر صنعت نساجی کشور و استان یزد،سازمان صنایع و معادن استان یزد، اسفندماه 1390.
[4]        بیاتی، لیلا؛ آمارواطلاعاتتولیدیواحدهایعضوانجمنومشکلات آنها، دفتر مطالعات آماری و راهبردی صنعت نساجی، انجمن صنایع نساجی ایران، 1389.
[5]        توکلی، احمد؛ دهقانی سانیچ؛ "بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی(مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد)"، مجله علمی- پژوهشی دانش و توسعه، سال هجدهم، شماره 31، تابستان 1389.
[6]        ثواقب جهانبخش؛ روشنی، میترا؛ "بررسی صنعت نساجی ایران در سده­های چهارم و پنجم هجری"، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم، صص 76-57، پاییز و زمستان 1395.
[7]        حداد عادل، غلامعلی؛ فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، سروش، تهران، چاپ چهارم، ص 25، 1370.
[8]        خدادادکاشی، فرهاد؛ فیروزجنگ، هانیه؛ "بررسی تاثیر قاچاق منسوجات بر بهره­وری در صنعت نساجی و پوشاک ایران"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 49، صص 74-49، 1392.
[9]        درگاهی، حسن؛ گزارش­های تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور(جلد دوم)، نقش دولت در فرایند توسعه صنعتی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1383.
[10]     شکوهی، مهدی؛ مروتی شریف­آبادی، علی؛ "صنعت نساجی ایران از گذشته تا به امروز؛ چالش­ها و راهکارها"، کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی، 1393.
[11]     صادقی، مریم؛ به­کارگیری مفهوم محصول توسعه یافته در ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنایع نساجی کشور،1385.
[12]     صفدری رنجبر، مصطفی؛ توکلی، غلامرضا؛ سلامی، سید رضا؛ "همکاری­های علمی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت(روند تاریخی، اهداف چالش ها و سازوکارها)"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره 27، صص 16-5، 1395.
[13]     وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طرح توسعه کسب­وکار واشتغال پایدار(تکاپو)، 1397.
[14]     عزیزی، فیروزه؛ پاسبان، فاطمه؛ "بررسی وضعیت تولید و ارزش افزوده صنعت نساجی در ایران و تاثیر سیاست­های پولی و مالی دولت بر آن طی دوره 1358 تا 1377"، نشریه پژوهش­های رشد و توسعه پایدار، شماره 3، صص 98-65، 1380.
[15]     گسکری، ریحانه؛ اقبالی، علیرضا؛ "بی­ثباتیصادراتنفتورشداقتصادیدرایران"، فصلنامه پژوهش­های اقتصاد ایران، شماره 24، 1384.
[16]     وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سند راهبردهای کلان و برنامه­های عملیاتی توسعه صنعت پوشاک،1395.
[17]    Ahmed, A.; Growth Trends of Pakistan Textile Industry (2001-2011), 2012.
Available at: http://www.rcci.org.pk/wp-content/uploads/2012/12/gtopti.pdfU2T.
[18]    Caloghirou, Y.; Tsakanikas, A.; Vonortas, N.S.; “University- Industry Cooperation in the Context of the European Framework Programmes”, Journal of Technology Transfer, Vol. 26, pp. 153-161, 2001.
[19]    https://www.eghtesadonline.com – 1398/5/26.
[20]    Filatotchev, I., Toms, S. (2003). “Corporate Governance, Strategy and Survival in a Declining Industry: A Study of UK Cotton Textile Companies”. Journal of Management Studies, 40(4), 895-920.
[21]    https://www.hi-hijab.com – 1399/5/16.
[23]    https://population.un.org/wpp/. [Accessed 4 May 2019]
[24]    Lin, B.; Rui, B.; “Dynamic energy performance evaluation of Chinese textile industry”, Energy 199 (117388), 2020.
[25]    Ruzimboy Qizi, Madrakhimova Gulasal; “Analysis of the Role and Current State of the Textile Industry in the Economy of Uzbekistan”, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020.
[26]    Ray, I.; “Identifying the woes of the cotton textile industry in Bengal: tales of the nineteenth century”, Economic History Review, Vol. 62, Issue 4, pp. 857-892, 2009.
[27]    Soete, Luc; Bart, Verspagen; “Technology and growth: the complex dynamics ofcatching up, falling behind and taking over”, in A.Szirmai, B.van Arkadie and D.pilat, Explaining economic growth, 1993.
[28]    Taplin, I. M.; “Restructuring and reconfiguration The EU textile and clothing industry adapts to change”,European Business Review, Vol. 18, Issue 3, pp. 172-186, 2006.