نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تبریز

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

آگاهی از وضعیت موجود هر سیستم و فرایندهای آن، اولین گام برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در راستای مدیریت بهینه آن سیستم است. هر گونه تصمیم گیری و سرمایه گزاری دریک سازمان که درواقع سرمایه گذاری روی تجهیزات،نیروی انسانی و دانش مجموعه است نیزاز این اصل مستثنی نیست. ترکیب عوامل مذکور سازمان که به عنوان تکنولوژی شناخته می شود، همواره نیازمند مدیریت صحیح وبرنامه ریزی شده است. این مدیریت ،بدون ارزیابی،دانش وشناخت کافی از وضعیت وعملکرد تکنولوژی دردست امکانپذیر نمی باشد ودر نهایت، به مدیریتی با بازده پایین منتهی می شود. مدل های ارزیابی تکنولوژی ابزاری در دست مدیریت تکنولوژی است تا باکمک آن، سازمان به مدیریتی مناسب بر اجزاء تکنولوژی خود ودر نهایت بازده سازمانی مناسب نائل آید. این مقاله درابتدا به معرفی مفهوم تکنولوژی ،اجزای تکنولوژی وارزیابی آن می پردازد ودرادامه،به کمک مدل ارزیابی تکنولوژی اطلس تکنولوژی، به بررسی وتحلیل تکنولوژی واجزای آن در شرکت طراحی ومهندسی سایپا تبریز پرداخته است نتیجه این بررسی ونتایج حاصله با استفاده از نرم افزار QSB به این صورت بوده است : امتیازفن افزارشرکت 55%،انسان افزار 64%،اطلاعات افزار 40%،سازمان افزار 41%،درمقایسه با صنعت کل کشورکه هر کدام از اجزاء به ترتیب،58%،36%،31.2 %،31.2%،وTCC=%52بدست آمدند. ودرنهایت، نتایج حاصله وپیشنهادات مورد نظر ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Surveying and evaluating technology components by means of technology Atlas model (case study: SEMET-CO)

نویسندگان [English]

  • mehdi ershadi sis 1
  • Reza Khodaie mahmudi 2

چکیده [English]

Awareness of the states of each system and its processes is the first step for decision making and policy toward optimal management of that System .Any Decision and investment in an organization which is involved investment on the equipment, manpower and knowledge of the system, is also not excluded. The combination of organ factors of the organization which is known as technology, is in need of proper and planed management. This Management is not available without evaluating and having enough knowledge of the status and performance of technology, so it ultimately leads to lower output. Technology evaluating models assist the system in achieving appropriate management upon its technology component and finally acceptable output. This article, at first, introduces the concept of technology its components and evaluating of it and consequently analysis technology and its components in Tabriz Saypa engineering company by using of technology atlas model . and at the end , the results of this study and desined results by using of QSB software inclusive, technoware %55 ,humanware %64 ,infoware%40 ,orgaware %40 , by comparison with total country industrial that anyone inclusive, %58,%36,%31.2,%31.2 and TCC = %52 and at the end desined results and recommendations is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • technology component
  • evaluating technology
  • technology atlas model