نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مدیر تولید و بازاریابی

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

انتقال تکنولوژی مقوله ای مهم و اساسی در ارتقای سطح تکنولوژی یک کشور و فرایند پیچیده و دشواری است و بدون مطالعه لازم نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژی ملی هم بیانجامد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. روش تحقیق ، از نوع تحلیلی است و از نظر نوع هدف، تحقیق کاربردی محسوب می شود. این تحقیق دارای ماهیت میدانی بوده و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید تعیین شده و جهت سنجش پایایی سوالات از آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با 89/0 می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کارشناسان و تکنسین های شرکتهای می باشد. از آمار توصیفی و آزمونهای کولومگروف–اسمیرنوف ،تی تست و فریدمن به بررسی قبول/ رد فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 5 عامل در موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاههای کوچک و متوسط تاثیرگذار است که عبارتند از:عوامل فرهنگی، فنی تکنولوژی، توانمندی های انسانی، توانمندی تحقیق و توسعه و مالی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and analyze the factors affecting the success of technology transfer in small and medium enterprises (Case Study: Iran and Australian beef cattle enterprises)

نویسنده [English]

  • mehdi mohammad ali tabar 2

چکیده [English]

This study aims to identify and analyze the factors affecting the success of technology transfer to small and medium enterprises is. Research , analytical and objective of the research is applied . This field of research has been the nature of the questionnaire was used to collect data . Faculty to determine the validity of the questionnaire using Cronbach's alpha was used and to assess the reliability of the questions that is equal to 89 / 0 respectively. The population study of top managers , middle , and operational experts and technicians are corporations . Descriptive and inferential statistics Kvlvmgrvf - Smirnov , t- test and the evaluation of Friedman accept / reject hypotheses are discussed. The results show that five factors influence the success of technology transfer in small and medium enterprises that include cultural factors , technological, technology , human capabilities , research and development and financial empowerment .

کلیدواژه‌ها [English]

  • agents
  • Small and Medium Enterprises
  • technology transfer