نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پدیدار شدن اقتصاد دانش بنیان و بالتبع آن افزایش اهمیت مقولاتی چون دانش، نوآوری و فناوری موجب افزایش تمرکز بر مفاهیمی چون مدیریت دانش، مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری شده است. در این تحقیق سعی شده است تا با توجه به اهمیت این سه نوع مدیریت بر عملکرد و رقابت پذیری سازمانها، چارچوبی جدید و یکپارچه طراحی شود تا ضمن پوشش ویژگیهای هر یک از این مدیریتها، از اتلاف منابع سازمانی ناشی از همپوشانی مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری و تقابل آنها با یکدیگر جلوگیری شود. چارچوبی که در این مقاله بیان شده است، تحت عنوان چار چوب مدیریت دانش فن نوآوری نام گرفته است که برگرفته از بخشی از سه واژه مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری است. این چارچوب سعی نموده است تا مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری را تجمیع نموده و در چارچوبی جدید ارائه نماید تا ضمن بهره گیری از ویژگیهای هر یک از این مدیریتها، موجبات پرهیز از دوباره کاری در سازمان را فراهم آورد. چارچوب مذکور دارای 7 فعالیت اصلی به علاوه دو فعالیت پشتیبان است. در انتهای این تحقیق، دو نمونه موردی از صنایع دارویی و پوشاک نیز با توجه به این چارچوب مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teknowvation Management; A new framework for integrated management of Technology, Knowledge and Innovation- Pharmaceutical and Apparel industries as case studies

چکیده [English]

The role of knowledge management, technology management and innovation management has increased in the knowledge based economy. In this paper, based on these three types of management which are effective on organization competitiveness, a new integrated framework has been presented to cover the advantages of these management types and prevent from redundancy. The Teknowvation (TEchnology, KNOWledge and innoVATION) management is the name of this new framework. This framework has integrated knowledge management, technology management and innovation management and exploit from their advantages. Teknowvation framework has 7 main functions and 2 supportive functions. Finally, two industries were studied based on this framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • technology management
  • innovation management
  • Teknowvation management
  • Pharmaceutical Industry
  • Apparel industry