نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

دو الگوی متفاوت در دنیا برای شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری- به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد انتقال دانش و به اشتراک گذاری دارایی ها- تجربه شده است؛ در الگوی اول، شبکه ها به صورت غیررسمی و با مشارکت خودجوش علاقمندان شکل گرفته و در الگوی دیگر، شبکه ها به عنوان یک ابزار سیاستی و با مداخله یک نهاد دولتی به صورت یک سازمان رسمی ایجاد شده اند. در این تحقیق، با مطالعه 7 مورد از مهم ترین شبکه های همکاری تشکیل شده در ایران از سال 1375 تا 1385 شمسی در حوزه علم و فناوری، به بررسی دلایل (و خردمایه) مداخلات دولتی در ایجاد شبکه های همکاری پرداخته شده، مزایا و معایب هر یک از دو الگوی مذکور از نگاه افراد تاثیرگذار در شبکه های مورد مطالعه بررسی شده است. در این راستا در قالب یک بررسی کیفی، ابزارهای مختلف تحقیق شامل تحلیل و بررسی مستندات، مصاحبه های باز با موسسان شبکه های مورد مطالعه و مشاهده مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به نتایج تحقیق، اگرچه اغلب فعالان شبکه های مورد مطالعه، الگوی خودجوش را برای ایجاد شبکه های همکاری مناسب تر ارزیابی می کنند، با این وجود، حداقل شش دلیل از جمله، ضعف زیرساخت اجتماعی همکاری شبکه ای و نیاز به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد زیرساخت های مشترک، مداخله دولت در ایجاد شبکه ها را اجتناب ناپذیر می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The wisdom of state intervention in forming the science and technology cooperation networks in Iran

چکیده [English]

To form science and technology cooperation networks-as one of the efficient tools of transferring knowledge and assets sharing- two different patterns are used in the world. In the first pattern, the networks are formed informally and by the spontaneous participation of those interested; and in the second one, the networks are established as a political tool with a state institution intervention in the form of a formal organization. In this research, by studying seven cases of the most important cooperation networks formed in Iran from 1375 to 1385 in the field of science and technology, the reasons (and wisdom) of state intervention in establishing cooperation networks are studied, and the privileges and defects of the mentioned patterns from the effective people's viewpoint in the networks under study are examined. In this regard, the different research tools including document analysis and open interviews with the founders of the networks under study and observation have been used in a form of qualitative study. Considering the research results, although the spontaneous participation for establishing cooperation networks are evaluated more suitable by the most activists of the networks under study, but at least for six reasons including the social infrastructure weakness of the networks cooperation, and the need for government investment in order to establish common infrastructures, the state intervention in forming the networks is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and technology cooperation networks
  • forming pattern
  • state intervention