نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در دهه های اخیر برون سپاری سیستم های اطلاعاتی تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل پیش روی مدیریت این گونه سیستم ها شده و هنوز در مرحله بحث های نظری درخصوص برون سپردن فعالیت های (IS) قرار دارد. در این تحقیق، ابتدا زمینه هایی را که منجر به برون سپاری سیستم های اطلاعاتی می شود، ذکر شده تا نقش برون سپاری در ارتقاء بخش ها و خدمات این سیستم ها بیشتر نمایان گردد. در ادامه شش عامل اساسی شامل مدیریت، راهبرد، عوامل اقتصادی، فناوری، خطرپذیری و کیفیت در تصمیمات برون سپاری درنظر گرفته می شوند. بدین منظور یک مدل تصمیم گیری در محیط فازی با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و به عبارتی رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مد نظر قرار گرفته است. این مدل تصمیم گیری به دلیل ابهامات موجود در نظرات کارشناسان مختلف، برای مقایسه معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها مقادیر عددی فازی تولید می کند تا مدیران بتوانند در مورد راهبرد برون سپاری برای هر یک از سیستم های اطلاعاتی مورد نظر بهتر تصمیم گیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decision making about information systems outsourcing using Fuzzy analysis hierarchy process

چکیده [English]

In recent decades, information systems outsourcing has become one of the most important problems of these systems management, and it is still at the stage of theoretical discussions regarding outsourcing (IS) activities. In this research, the backgrounds lead to the information systems outsourcing are mentioned first, in order to reveal more it's role in upgrading the sectors and services of these systems. Then, six basic factors in outsourcing decision making are taken into account including management, strategy, economic effects, technology, risk, and quality. Therefore, a decision making model is considered in Fuzzy environment using one of the multi criteria decision making methods; in other words analysis hierarchy process (AHP) approach. Due to the present ambiguities among the ideas of different experts, this model produces Fuzzy numerical values for comparing criteria, sub-criteria, and options so that the managers would be able to decide better about the outsourcing strategies for each of the desired information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • multi-criteria decision making
  • AHP
  • information systems