نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در مقاله حاضر پس از ارائه توضیحاتی در باره چیستی تکنولوژی و تفاوت آن با علم، یک چارچوب مفهومی برای بررسی "توسعه تکنولوژی" ارائه شده است. بخش پایانی مقاله نیز به پیشنهادهایی برای دستیابی به توسعه تکنولوژی در ایران اختصاص دارد. در سرتاسر مقاله اختصار و ایجاز تا حد امکان رعایت شده است. به عبارت دیگر نیت عمدتا جلب توجه مخاطب به برخی از حوزه ها به منظور ایجاد یک زمینه ذهنی مشترک بوده است و نه عرضه یک تصویر تفصیلی و مبسوط.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some Critical Observations concerning Technology Development

چکیده [English]

In the present paper following an explication of the rich network of meaning, affiliated to the tern 'technology' and clarifying the relationship between 'technology' and 'science' I have tried to develop a conceptual framework for assessing the issue of 'technology development'. The final part of the paper deals with a number of proposal and practical suggestions for achieving the aim of 'technology development' in Iran. I have tried to keep the paper as succinct and brief as possible the main objective has not been to produce a comprehensive picture but to draw the attention of the reader to some issue which is conceptual/ theoretical as well as practical importance in the debates on 'technology development'. It is hoped that in this way a common understanding could be forged among those who are dealing with 'technology development' in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Science
  • Technology development
  • socially constructed entities
  • control of technology
  • Scientific Community
  • theory of three worlds
  • Eco niche of technology
  • technology cycle