نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

پس از انقلاب صنعتی و تحولات گسترده قرن بیستم، تکنولوژی به سرعت وارد زندگی بشر شد و آن را دچار تغییر و تحولات اساسی کرد. انسان با انگیزه دستیابی به رفاه و امنیت بیشتر، هر روز بیشتر از روز قبل از تکنولوژی های مختلف استفاده کرد تا اینکه پس از مدتی، فن سالاری (تکنوکراسی) در جوامع بشری مطرح شد، بدین صورت که کم کم ابزار و آلات نقش کلیدی را در زندگی انسان ها پیدا کردند. بتدریج تکنولوژی برای تمام توقعات انسان، در همه زمینه ها پاسخ ارائه داد. بدین ترتیب راه برای ظهور تکنوپولی (انحصار گرائی تکنولوژی) باز شد. در این زمان بود که تکنولوژی بطور نامحسوسی سنت و فرهنگ را از زندگی انسان ها خارج کرد و برای همه لغات کلیدی زندگی آنها، تعریفی را که خود می پسندید، جایگزین کرد؛ لذا کار بجایی رسید که تکنولوژی به جای خدا قرار گرفت و انسان کاملاً در دام آن افتاد. بطوری که تکنولوژی بر تمام زوایای زندگی انسان مثل فرهنگ، محیط زیست، اشتغال، اقتصاد و هر مورد قابل تصور دیگر، تأثیرات شگرفی بجای گذاشت که ما در این مقاله از آن به عنوان دام تکنولوژی، موضوع مقاله حاضر نام می بریم. البته روش هایی برای مقابله با این توسعه همه جانبه و افتادن در دام پر زرق و برق تکنولوژی وجود دارد. پذیرفتن هر نوع تکنولوژی، اجباری نیست. بلکه آنچه می تواند بسیار تعیین کننده باشد، سرشت و اعتقادات معنوی جامعه ای است که تکنولوژی به آن وارد می شود. هر جامعه ای می تواند با توجه به پیشینه های ارزشمند فرهنگی، تاریخی و اعتقادی خود از جنبه های مناسب و مفید تکنولوژی های جدید استفاده کرده و جنبه های غیر مفید و آن هایی را که نمی پسندد، کنار بگذارد. پس بهره وری از تکنولوژی در هر جامعه ای می تواند به صورت گزینشی و کاملاً بجا در معماری مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی خواهد شد پس از ارائه تعاریفی از تکنولوژی به مطالعه شرایط حاکم بر دنیای امروز در مواجهه با پدیده فراگیر تکنولوژی پرداخته شود. در پایان نیز روش هایی برای ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی به منظور جلوگیری از غافلگیری و عواقب ناشی از پذیرفتن بی چون و چرای تکنولوژی های مختلف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology trap and cultural identity in architecture

چکیده [English]

The technology, after the outbreak of industrial revolution and the far-reaching changes of twentieth century, entered the human life rapidly and changed it substantially. The human utilized different technologies day by day with a motive of achieving more welfare and security, and after a while the technocracy was considered in human societies; in such a way that tools found key role in his life little by little. Human expectations in all fields were gradually answered by technology, thus technology (technology exclusiveness) found its way out. At this time, technology removed the tradition and culture from human lives unnoticeably and replaced all key words of their lives by the definition as it prefers. Therefore, it leads to the point where technology took over the role of God, and the human was caught in that trap completely. Subsequently, all aspects of human life such as culture, environment, employment, economy and any other imaginable areas were influenced deeply by technology, about which we interpret it as a "technology trap" which is the subject of the present article. To face this far-reaching development and not to be caught in this sparkling trap, there are some methods, for sure. Accepting any technology is not necessary, but the very determining factor is the spiritual nature and believes of the society into which the technology enters. By removing the unsuitable aspects of the new technologies, any society can use them based on its valuable cultural, historical and religious backgrounds. In this article, having presented the technology definitions, the dominant conditions of today's world in facing the widespread phenomena of technology are studied. Finally, in order to prevent from being surprised and the consequences arising from unquestioning acceptance of different technologies, some methods for evaluating and foreseeing the technology are presented. Therefore, utilizing the technology in architecture can be done suitably and selectively in any society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trap
  • technology
  • culture
  • environment
  • Economy
  • Architecture