1. "بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر انتقال فناوری و نوآوری مبتنی بر DUI در بستر اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه"

مهدی حمیدی؛ رضا سلامی

دوره 17، شماره 36 ، تابستان 1398، ، صفحه 59-73

چکیده
  پس از اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی، که به ترتیب زمین و منابع طبیعی، منابع کلیدی بودند؛ نوبت به اقتصاد دانش‌بنیان رسیده است که در آن دانش منبع کلیدی است. در راستای توسعه و به‌کارگیری دانش به‌منظور توسعه ...  بیشتر