بررسی سطوح مختلف انجام فعالیت آینده نگاری علم و فناوری (ملی، منطقه ای و شرکتی)
1. بررسی سطوح مختلف انجام فعالیت آینده نگاری علم و فناوری (ملی، منطقه ای و شرکتی)

حسن کریمی فرد؛ مسعود حبیبی

دوره 8، شماره 15 ، پاییز 1389، ، صفحه 43-50

چکیده
  آینده نگاری در دنیای امروز با اقبال فراوانی مواجه شده و کشورها، مناطق و شرکت های مختلف به طور منظم، منسجم و هماهنگ راجع به آینده مطلوب در جهانی که به صورت فزاینده به سمت پیچیده تر شدن در حرکت است مبادرت ...  بیشتر