اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP
1. اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP

علی محمد مندگاری بامکان؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 25 ، بهار 1394، ، صفحه 33-44

چکیده
  یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران امروزی در دنیای متمدن نوآور، مدیریت ابزارهای متنوعی است که موجب رقابت پذیری پایدار در حوزه های علم و فناوری و محیط های تجاری می شود. مدیریت مؤثر زمانی رخ خواهد ...  بیشتر