مقاله علمی
مروری بر مدیریت سازمان‌های مستقل پژوهش و فناوری
1. مروری بر مدیریت سازمان‌های مستقل پژوهش و فناوری

رضا بندریان؛ مهدی بندریان

دوره 8، شماره 16 ، زمستان 1389، صفحه 5-20

چکیده
  این مقاله به مرور سیر توسعه و تکامل مدیریت پژوهش و فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری می‌پردازد. همچنین به ارائه یک روند تاریخی از مراحل تکامل آن تا مرحله مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری و توسعه‌های ...  بیشتر
مقاله علمی
سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد، ابزار مدیریت دانش صریح
2. سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد، ابزار مدیریت دانش صریح

مهرنوش بسته نگار؛ آسیه ریاحی مدوار

دوره 8، شماره 16 ، زمستان 1389، صفحه 21-30

چکیده
  نتیجه اندیشه‏ها، فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در هر سازمان به صورت اسناد و مدارک و با صرف وقت و هزینه‌های فراوان فراهم می‌آیند. این اسناد و مدارک حاوی اطلاعات و تجربیات گرانبهایی است که در تعالی ...  بیشتر
مقاله علمی
مرور و مقایسه برخی کاربردهای نقشه راه فناوری
3. مرور و مقایسه برخی کاربردهای نقشه راه فناوری

سید محمدرضا حسینی نسب؛ حسن جوادی؛ بهروز ارباب شیرانی

دوره 8، شماره 16 ، زمستان 1389، صفحه 31-38

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های نقشه‌های ‌راه‌ فناوری تهیه شده برای حوزه‌های مختلف صنعت است. بدین منظور تعدادی از نقشه‌های ‌راه تدوین شده برای حوزه‌های مختلف فناوری، ...  بیشتر
مقاله علمی
مدیریت دانش فن نوآوری؛ چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش، فناوری و نوآوری- مطالعه موردی از صنایع دارویی و پوشاک
4. مدیریت دانش فن نوآوری؛ چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش، فناوری و نوآوری- مطالعه موردی از صنایع دارویی و پوشاک

رضا نقی زاده؛ شعبان الهی

دوره 8، شماره 16 ، زمستان 1389، صفحه 39-48

چکیده
  پدیدار شدن اقتصاد دانش بنیان و بالتبع آن افزایش اهمیت مقولاتی چون دانش، نوآوری و فناوری موجب افزایش تمرکز بر مفاهیمی چون مدیریت دانش، مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری شده است. در این تحقیق سعی شده است تا ...  بیشتر
مقاله علمی
خردمایه مداخلات دولتی در شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران
5. خردمایه مداخلات دولتی در شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران

سید حبیب اله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا؛ رضا اسدی فرد

دوره 8، شماره 16 ، زمستان 1389، صفحه 49-58

چکیده
  دو الگوی متفاوت در دنیا برای شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری- به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد انتقال دانش و به اشتراک گذاری دارایی ها- تجربه شده است؛ در الگوی اول، شبکه ها به صورت غیررسمی و با مشارکت ...  بیشتر
مقاله علمی
جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران
6. جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران

مسعود حبیبی

دوره 8، شماره 16 ، زمستان 1389، صفحه 59-70

چکیده
  این نوشتار بر آن است تا با استفاده از رویکرد نهادی ، نقش دولت در توسعه صنعتی ایران را بررسی نماید. در این مقاله به جای تأکید سنتی بر مدل خطی و موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد، بر ماهیت دولت، نوع ...  بیشتر
مقاله علمی
یک رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول– مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک یزد
7. یک رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول– مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک یزد

یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصالح اولیا؛ امیر تنها درودزنی

دوره 8، شماره 16 ، زمستان 1389، صفحه 71-86

چکیده
  این مقاله به دنبال برآورد اهمیت نسبی الزامات فنی محصول در ماتریس QFD با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتریان و محدودیت های پیش روی تولیدکنندگان است. با توجه به اینکه ماتریس QFD فقط خواسته های مشتریان را در الزامات ...  بیشتر