مقاله علمی
شناسایی و طبقه بندی مکانیزم های تعامل شرکت های بزرگ با استارتآپ های فناورانه از طریق فراترکیب فعالیت های سرمایه گذاری سازمانی
1. شناسایی و طبقه بندی مکانیزم های تعامل شرکت های بزرگ با استارتآپ های فناورانه از طریق فراترکیب فعالیت های سرمایه گذاری سازمانی

مجید محمدی؛ حسام زندحسامی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 19، شماره 43 ، بهار 1400، صفحه 3-22

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و طبقه بندی انواع و حالات سرمایه گذاری سازمانی براساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های است که در زمینه مشارکت و تعامل شرکت های بزرگ با استارآپ ها انجام شده است. جهت گیری این پژوهش کاربردی-توسعه ...  بیشتر
مقاله علمی
تبیین شیوه‌ی تأثیرگذاری استاندارد بر تولید ناخالص داخلی از رهگذر انتشار دانش
2. تبیین شیوه‌ی تأثیرگذاری استاندارد بر تولید ناخالص داخلی از رهگذر انتشار دانش

روح اله سهرابی؛ امیرحسین رهبر؛ فهیمه نیازپور؛ فرانک میرعالی

دوره 19، شماره 43 ، بهار 1400، صفحه 23-36

چکیده
  افزایش پوشش استاندارد و استانداردسازی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین مادر مورد تأکید قرارگرفته است لیکن همچنان به نظر می رسد نقش استاندارد در افزایش تولید ناخالص ملی در فضای دانشگاهی ...  بیشتر
مقاله علمی
طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو
3. طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو

علیرضا احمدبیگی؛ مسعود احمدی؛ فرشیده ضامنی

دوره 19، شماره 43 ، بهار 1400، صفحه 37-48

چکیده
  هدف از این تحقیق طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو، است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده‌ها، کیفی و کمی ...  بیشتر
مقاله علمی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در تولید محصول جدید در صنعت فولاد با استفاده از تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه: ذوب آهن اصفهان)
4. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در تولید محصول جدید در صنعت فولاد با استفاده از تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه: ذوب آهن اصفهان)

احسان دشتیانه؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی

دوره 19، شماره 43 ، بهار 1400، صفحه 49-58

چکیده
  تولید محصول جدید و نوآوری در محصولات یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار در جهت افزایش ارزش یک بنگاه اقتصادی می باشد با بررسی مطالعات پیشین عوامل مختلفی، موثر در تولید محصول جدید می باشند همانند توجه به نیاز ...  بیشتر
مقاله علمی
مطالعه نقش فناوری های برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در بهبود ارزش ویژه برند بانک رفاه
5. مطالعه نقش فناوری های برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در بهبود ارزش ویژه برند بانک رفاه

زیبا داودی متین؛ مهرداد حسینی شکیب

دوره 19، شماره 43 ، بهار 1400، صفحه 59-76

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارزش درک شده در استفاده از فناوری‌های برنامه‌های کاربردی تلفن همراه بر بهبود ارزش ویژه برند در بانک رفاه است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر
مقاله علمی
تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی یادگیری سازمانی
6. تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی یادگیری سازمانی

احسان مسعودی

دوره 19، شماره 43 ، بهار 1400، صفحه 77-92

چکیده
  مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی به عنوان شیوه های مدیریتی شناخته شده اند که می توانند نوآوری سازمانی را ارتقاء ببخشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در ارتباط بین مدیریت کیفیت ...  بیشتر