مقاله علمی
تحقیق و بررسی پیرامون نظام توسعه فناوری ایران
1. تحقیق و بررسی پیرامون نظام توسعه فناوری ایران

حجت الله حاجی حسینی

دوره 3، شماره 6 ، بهار 1384، صفحه 1-80

چکیده
  ظهور اقتصادهای مبتنی بر دانش، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و تغییر و تحولات خاصی را در محیط اقتصادی-اجتماعی منطقه در پی داشته است. در این رابطه کشورهای در حال توسعه، ناچار به اتخاذ سیاست ...  بیشتر