نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 گروه مدیریت کسب و کار، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/jtd.2023.704534

چکیده

استراتژی نوآوری و عملکرد بانک‌ها : نقش تعدیلگری قابلیت‌های پویای مدیریت دانش
چکیده:
با توجه به اهمیت نوآوری و اتخاذ استراتژی‌های مناسب آن در مزیت رقابتی بانک‌ها، مقاله حاضر سعی دارد تاثیر تعدیل‌گری قابلیت‌های پویای مدیریت دانش بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد بانک گردشگری را بررسی نماید. جامعه آماری این پژوهش شعب و ستاد بانک گردشگری در شهر تهران می‌باشد. حجم نمونه آماری با جدول مورگان برابر 247 تعیین گردید و با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه‌ها ، 15% به حجم نمونه اضافه شد که تعداد حجم نمونه برابر 284 گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه‌ها از قضاوت خبرگان و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS استفاده گردیده است. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی می‌‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قابلیت‌های پویای مدیریت دانش تاثیر معناداری بر رابطه استراتژی نوآوری و عملکرد در بانک گردشگری دارد. همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که نوآوری خدمات، نوآوری فرآیند و نوآوری سازمانی، با لحاظ نمودن نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های پویای مدیریت دانش، تاثیر معناداری بر عملکرد بانک گردشگری دارد.
واژگان کلیدی:
k,H,vT استراتژی نوآوری، نوآوری خدمات، نوآوری فرآیند، نوآوری سازمانی، عملکرد سازمان، قابلیت‌های پویای مدیریت دانش

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Banking innovation strategy and performance: the moderating role of dynamic knowledge management capabilities

نویسندگان [English]

  • Abbas khamseh 1
  • Mahtab Ozlati 2
  • Ali Khamse 3

1 University faculty member

2 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3 Department of Industrial Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Banking innovation strategy and performance: the moderating role of dynamic knowledge management capabilities
Abstract:
Regarding the importance of innovation and adopting appropriate strategies in the competitive advantage of banks, this paper tries to investigate the moderating effect of dynamic knowledge management capabilities on the relationship between innovation strategy and tourism bank performance.The statistical population of this research is the branches and headquarters of Tourism Bank in Tehran. The statistical sample was determined by Morgan's table of 247, and due to the probability of questionnaires falling, 15% was added to the sample size, which was 284. To assess the validity of the questionnaires, expert judgment was used and for reliability, Cronbach's alpha and SPSS software were used.Structural equations and AMOS software were used for data analysis.This research is an applied and descriptive-survey type.The results show that the dynamic knowledge management capabilities have a significant impact on the relationship between innovation strategy and performance in tourism bank.Other results also indicate that service innovation, process innovation, and organizational innovation have a significant impact on the performance of tourism banks by considering the moderating role of dynamic knowledge management capabilities.

Keywords:
innovation strategy, service innovation, process innovation, organizational innovation, organizational performance, dynamic knowledge management capabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation strategy
  • ،service innovation
  • ،process innovation
  • ،organizational innovation
  • ،organizational performance
  • ؛
  • ،dynamic knowledge management capabilities