نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی مهرالبرز، تهران، ایران

2 مدیریت صنعتی، موسسه مهرالبرز ، تهران ، ایران

10.22034/jtd.2023.705316

چکیده

زمینه و هدف: مطابق برنامه ششم توسعه، کاهش آسیب‌‌پذیری و ارتقای پایداری ملی در تاسیسات حساس صنعت پتروشیمی الزامی بوده و فناوری نقش حیاتی در تامین الزامات پدافند غیرعامل داشته و با تغییرات جهانی، فناوری به عامل اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده است.
هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارزیابی فناوری پتروشیمی پارس بر مبنای ابعاد توانمندی فناوری درمدل اطلس شامل فن افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار وسازمان افزار ازمنظر معیارهای توانمندی و جذابیت می‌باشد که با شناسایی و جبران شکاف فناوری، امکان دفاع هوشمندانه، ارتقای تاب آوری و پدافندغیرعامل با استمرار تولید، فروش و ارزآوری فراهم می‌گردد.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. گردآوری اطلاعات با تلفیق روش کتابخانه، مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری، 24 نفر از خبرگان حوزه فناوری هستند.درابتدای تحقیق، ‌۹۲ عامل موثردر ابعاد 4 گانه مدل اطلس فناوری گردآوری و سپس اهمیت آنها با پرسشنامه دلفی فازی از جامعه آماری سنجیده شده و ارتباطات، تاثیرگذاری و رتبه بندی آنها با تکنیک ترکیبی DEMATELوANP انجام گردید.
یافته‌ها: بعد انسان افزار و سازمان افزار با وزنهای30و24درصد پیشران فناوری شرکت بوده و دو عامل متخصصین فناوری محور و ایجاد انگیزش توسط رهبری بعد انسان افزار با وزن 5.85و5.63 درصد موثرترین اجزای موثردر فناوری می‌باشند.
نتیجه‌گیری: تعهد مدیریت ارشد با عوامل نگهداشت متخصصین فناورمحور، توسعه مدیریت مشارکتی، تخصیص منابع، توسعه آموزش و ایجاد انگیزش، در مجموع وزن بالای 50 درصدی در بکارگیری ابعاد فناوری برای کسب مزیت رقابتی سازمان و ارتقای تاب آوری و پدافند غیرعامل سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Factors Affecting Technology Evaluation Using Analytic Network Process(ANP)and Fuzzy DEMATEL (Case Study: Pars Petrochemical Company )

نویسندگان [English]

  • mojtaba hadavand 1
  • Siavash Mirhaji moghanjoughi 2

1 .Assistant Professor, Department of Industrial Management, Industrial Management, Mehralborz Institute of Higher Education, Tehran, Iran

2 Industrial management, mehralborz institute, tehran,iran

چکیده [English]

Abstract:
Background & Purpose: Referring to the IRAN’s sixth development plan, reducing vulnerability and promoting national stability in sensitive petrochemical industry is mandatory and technology has a vital role in providing passive defense requirements. Also due to globalization, technological progress is key driver of competitive advantages, the purpose of the research is identifying and prioritizing factors which affect the evaluation of PPC’s Technology based on the technological capabilities in the Atlas model, including techno-ware, human-ware, info-ware, orga-ware with capability and attractiveness criteria. Intelligent defense and improvement of resilience and passive defense are provided with continuous production, sales and exchange incomes through identifying and compensating the technology gap.
Methodology: The purpose of the research is practical and implementation’s type is descriptive-survey.The data gathering method are questionnaire,interview and library, the statistical population are 24 people of experts. the 92 effective factors of Atlas model elements were collected, then Delphi questionnaire measure their importance, and relationship,effectiveness and ranking were done through the combined DEMATEL and ANP.
Findings:The human-ware and info-ware are driving forces with 30 and 24 weights-percent, and technology-oriented experts,creating motivation through leadership the most effective factors with 5.85 and 5.63 weights-percent.


Conclusion: The commitment of top management which is evident in maintaining technology-oriented experts, developing collaborative management, allocating resources, developing training and creating motivation, has more than 50 weight percent in using technology to achieve organization's competitive advantages and promote resiliency and passive defense

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Assessment
  • Delphi technique
  • DEMATEL
  • ANP
  • Atlas Model
  • Capability and Attractiveness Criteria
  • Petrochemical Industy