نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/jtd.2023.705503

چکیده

موفقیت صنعت خودروی ایران در گرو شناخت صحیح عوامل توانمندی فناورانه و چگونگی ارتقاء آنها است. برای شناخت اولیه این عوامل، به مدلهای ارزیابی توانمندی فناوری در تحقیقات پیشین توجه شد. با نظر خبرگان، عوامل توانمندی های اشاره شده در مدل راماناسن و پاندا، بدلیل جامعیت و سازگاری بیشتر با صنعت خودرو انتخاب شدند. مدل اولیه سنجش با 9 عامل و 67 شاخص تعریف شد. تعداد شاخصهای مذکوربا انجام روش دلفی فازی و نظر خبرگان، به 47 مورد کاهش یافت. پرسشنامه براساس 9 عامل و 47 شاخص تعریف شد. روائی پرسشنامه از طریق محاسبه بار عاملی و پایائی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای دست یابی به مدل ارتباط عوامل از روش معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی ( نرم افزارPLS-Smart ) استفاده شد و برازش کلی مدل بدست آمد. نتایج حاصل از مدل نشان میدهد که توانمندی های خدمات پس از فروش، بازاریابی و فروش و ساخت قطعه دارای بالاترین میزان ارتباط و توانمندی های خلاقیت و نوآوری و مدیریت راهبردی در رتبه های بعدی و توانمندی های طراحی و مهندسی، تولید و اکتساب فناوری در رتبه های آخر از ارتباط با توانمندی فناورانه صنعت خودوری ایران قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying & evaluating of technological capabilities factors in Iran automotive industry. (Case Study: IRANKHODRO)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Taghavinejad Deilami 1
  • Mohammad Hasan Cheraghali 2
  • Saber Khandan Alamdari 3

1 PhD student in technology management, faculty of management and accounting, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

The success of Iran's automobile industry depends on the correct understanding of the factors of technological capability and how to improve them. In order to identifying the factors of technological capabilities of Iran automotive industry, it is noticed to the technological capability evaluation models. Based on the experts’ opinions, the technological capability factors were identified in Ramanathan and Panda's model are selected because of their comprehensiveness and compatibility with the automotive industry. preliminary measurement model with 67 indicators is defined. The number of said indicators was reduced to 47 with the opinion of experts and the fuzzy Delphi technique. The questionnaire is defined by 9 factors and 47 indicators. The validity of the questionnaire is confirmed through the calculation of factor loading method and reliability of the questionnaire is also confirmed through the calculation of Cronbach alpha coefficient. Structural equation method (SEM) and partial least squares technique (Smart PLS software) is used to obtain the factors relation model. the overall fit of the model is obtained. The results of the model show that the capabilities of after-sales services, marketing and sales, also part manufacturing has the highest relation, and the capabilities of creativity, innovation, and strategic management are in the next ranks, the capabilities of design and engineering, production, and technology acquisition are in the last ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Capability
  • ،Automotive Industry
  • ،IRANKHODRO
  • ،Ramanathan & Panda Model
  • ؛
  • ،Structural Equations