نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه کارآفرینی واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 حامد رحمانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت، قزوین

10.22034/jtd.2023.705753

چکیده

ایجاد کسب و کار جدید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تولید فناوری جدید و خلق ثروت و ارزش در جامعه می شود . برای این منظور در کشورها، استارت‌آپ‌ها عهده‌دار این امر هستند. استارت‌آپ‌ها لزوما یک شرکت نبوده و شخصیت حقوقی مستقلی ندارند بلکه یک مجموعه‌ی تسهیل‌گر و توانمندساز ‌هستند. هدف پژوهش شناسایی پیشایندها و برآیندهای توسعۀ منتورینگ در استارت‌آپ‌های صنایع غذایی است. روش پژوهش، کیفی با طرح اکتشافی، روش گرانددتئوری و هدف کاربردی-‌توسعه‌ای است. در ابتدا با نمونه‌گیری نظری هدفمند، 15 صاحب‌نظر دانشگاهی حوزه مدیریت کارآفرینی و صنایع غذایی کشور مشارکت داشتند. تحلیل کیفی، طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری جهت کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی مقوله‌های پیشایندها و برآیندهای توسعۀ منتورینگ در استارت‌آپ‌های صنایع غذایی انجام شد. الگوی پارادایمی پژوهش در 4 محور؛ 23 مقوله، 102 مفهوم، 145 گویه و 4 سازۀ: پیشایندها (شرایط علّی، بسترساز و میانجی) و برآیندها (پیامدها)، جای گرفتند. پیشایندها در 19 مقوله و برآیندها: در 4 مقوله، شناسایی شد. مدیران و سیاست‌گذاران صنایع غذایی کشور می‌توانند با مدیریت مطلوب منتورینگ در ایجاد و توسعه پیشران‌های استارت‌آپ‌های صنایع غذایی، گام مؤثری در جهت افزایش برآیندهای اجتماعی- فرهنگی، حرفه‌ای، اقتصادی و بازاریابی، بهبود کارایی و اثربخشی و توسعۀ نقش منتورها در هدایت کارآفرینان صنایع غذایی بردارند.
واژه‌های کلیدی: استارت‌آپ‌، برآیندها، پیشایندها، توسعۀ منتورینگ، صنایع غذایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Antecedents and outcomes of mentoring development in food industry startups (a qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Momen Nezhad Limodehi 1
  • asad hejazi 2
  • Hamed Rahmani 3

1 Mohammad Momennejad Limoudehi, Ph.D Candidate in Entrepreneurship, Higher Education, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University

2 associate Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran.

3 Hamed Rahmani, Assistant Prof, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Faculty of Management and Accounting, Department of Management, Qazvin, rahmani.hd@gmail.com

چکیده [English]

Creating a new business is very important; Because it creates new job opportunities, produces new technology and creates wealth and value in the society. For this purpose in countries, startups are responsible for this. Startups are not necessarily a company and do not have an independent legal personality, but are a group of facilitators and enablers.The purpose of the research is to identify the antecedents and outcomes of mentoring development in food industry startups. The research method is qualitative with exploratory design, grand theory method and practical-developmental purpose. At first, 15 academic experts in the field of entrepreneurship management and food industries of the country participated with targeted theoretical sampling. Qualitative analysis was conducted during five rounds of interviews until saturation and theoretical consensus were reached for open, central and selective coding of the categories of antecedents and outcomes of mentoring development in food industry startups. The paradigmatic model of research in 4 axes; 23 categories, 102 concepts, 145 items & 4 structures: antecedents (causal, contextual & intervening) conditions and outcomes (consequences) were placed. Antecedents were identified in 19 categories and outcomes: in 4 categories. Managers and policy makers of the country's food industry can take an effective step towards increasing socio-cultural, professional, economic and marketing results, improve efficiency and effectiveness, and develop the role of mentors in guiding food industry entrepreneurs with the favorable management of mentoring in the creation and development of food industry start-up drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antecedents
  • ،Food industry
  • ،Mentoring development
  • ،Outcomes
  • ؛
  • ،Start-up