نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت دولتی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jtd.2023.707185

چکیده

هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی نقش تعدیل گر عوامل زمینه‌ای برندسازی محصولات سبز در تأثیر شرایط بخش خصوصی و عمومی بر پیامدهای کارکردی برند سبز با تأکید بر بسترهای برندسازی محصولات سبز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی قرار می‌گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می‌شود برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی ال اس تحلیل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارشناسان واحدهای بازاریابی و فروش شرکت‌های فعال در صنعت روغن موتور است که تعداد آنها 267 نفر است و با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه 157 نفر تعیین شده است در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه‌ای محقق از پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده است روایی محتوایی با استفاده از فرمول لاوشه و پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ سنجیده شده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار پی ال اس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در پایان حاکی از تأثیر مثبت برندسازی محصولات سبز در تأثیر شرایط بخش خصوصی و عمومی بر پیامدهای کارکردی برند سبز است. همچنین بسترهای برندسازی محصولات سبز نقش میانجی در تأثیر عوامل زمینه‌ای برندسازی محصولات سبز را داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating role of green product branding background factors in the effect of private and public sector conditions on the functional consequences of the green brand, with an emphasis on the platforms of green product branding.

نویسندگان [English]

  • amirabbas feizi 1
  • ali gholipoure soleimany 1
  • kambiz shahroodi 1
  • farzin fahbod 2

1 Business Management Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the moderating role of green product branding background factors in the effect of private and public sector conditions on the functional consequences of the green brand, with an emphasis on the platforms of green product branding. The present research is practical in terms of its purpose and is classified as a survey-type descriptive research. From the point of view of philosophy, this research is an analogy based on the paradigm of positivism. From the point of view of the time index, it is cross-sectional. A researcher-made questionnaire was used to measure the variables of the research. The research data has been analyzed using structural equation modeling and PLS software. The statistical population studied is managers and experts of marketing and sales units of companies active in the motor oil industry, whose number is 267 people, and according to Cochran's formula, the sample size is 157 people. In this regard, while reviewing the subject literature and using library resources The researcher has used a questionnaire to collect information, content validity has been measured using the Lausche formula and reliability has been measured using the Cronbach's alpha formula. The hypotheses of this research were tested using the structural equation model and PLS software. In the end, the results indicate the positive effect of green product branding on the effect of private and public sector conditions on the functional consequences of the green brand. Also, green product branding platforms played a mediating role in the influence of green product branding background factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green brand
  • ،conditions of private and public sector
  • ،function of green brand
  • ؛
  • ،platforms of branding