نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی و استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، استان تهران، ایران

10.22034/jtd.2023.708409

چکیده

چکیده:
با توجه به اینکه یکی از اکوسیستم های در حال شکل گیری در ایران اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیک در حوزه آموزش می باشد، تحلیل این اکوسیستم وشناسایی بازیگران اصلی آن و نقش هر یک از آنها می تواندبرای هدایت این اکوسیستم در جهت ایجاد ارزش قابل توجه برای هریک از بازیگران آن مؤثر و مفید باشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ابعاد و عوامل اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی در ایراناست که تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که"ابعاد و عناصر اصلی در اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی درایران چیست؟"
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است وبرای شناسایی ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی از روش تحلیل محتوای کیفی(تحلیل تم )بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان و خبرگان فعال حوزه کسب وکارهای الکترونیکی و مالکان و مدیران کسب وکارهای اینترنتی و نیز خبرگان دانشگاهی بودند.که از بین آنها 12 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و بصورت هدفمند و غیرتصادفی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 11 انجام گرفت.نتایج پژوهش حاضر، ارائه 527 کدباز در قالب 130 مقوله محوری و 15 تم بود و بر اساس این 15 تم ، ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی مشخص شدند.در انتها نیز پیشنهادهای کاربردی متناسب با نتایج تحقیق، ارائه شده است.
واژگان کلیدی: اکوسیستم کسب وکار، کارآفرینی فناوری، کسب و کار دیجیتالی ،کارآفرینی دیجیتال، کسب و کارالکترونیک ،اکوسیستم کسب وکار الکترونیک، اکوسیستم یادگیری الکترونیکی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The dimensions of the educational e-business ecosystem in Iran

نویسندگان [English]

  • usef sepehriazad 1
  • Morteza Mousakhani 2
  • ali davari 3

1 President of Symbol Chemistry University of Applied SciencesPhD student, Entrepreneurship Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 PhD in Human Resource Management, Public Administration Department, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty member and assistant professor of Entrepreneurship Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran Province, Iran

چکیده [English]

Summary:
Considering that one of the ecosystems that are being formed in Iran is the ecosystem of electronic businesses in the field of education, the analysis of this ecosystem and the identification of its main players and the role of each of them can be used to guide this ecosystem in order to create significant value for each. To be effective and useful from its actors. Therefore, the purpose of this research is to identify the dimensions and factors of the educational e-business ecosystem in Iran, which tries to answer the question, "What are the main dimensions and elements in the educational e-business ecosystem in Iran?"
This research is practical in terms of purpose and qualitative content analysis method (theme analysis) was used to identify the dimensions of the educational e-business ecosystem. The statistical population included entrepreneurs and active experts in the field of electronic businesses and owners and managers of internet businesses, as well as academic experts. Among them, 12 people were selected using the snowball sampling strategy in a purposeful and non-random way until the theoretical saturation stage. Qualitative data analysis was done using Max Kyuda version 11 software. The results of this research were 527 open codes in the form of 130 core categories and 15 themes, and based on these 15 themes, the dimensions of the educational electronic business ecosystem were determined. At the end, practical suggestions are provided according to the research results.
Keywords: business ecosystem, technology entrepreneurship, digital business, digital entrepreneurship, electronic business, electronic business ecosystem, electronic learning ecosystem

کلیدواژه‌ها [English]

  • business ecosystem,,
  • ,،technology entrepreneurship,,
  • ,،digital business,,
  • ,،digital entrepreneurship,,
  • ,،electronic business,,
  • ,،electronic business ecosystem,,
  • ,،electronic learning ecosystem