نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 داشگاه علم و فرهنگ ایران

10.22034/jtd.2023.708471

چکیده

چکیده
صنعت فرش ایران یکی از مهم‌ترین صنایعی است که در بین صادرات غیرنفتی از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از حائز اهمیت‌ترین دغدغه‌ها در این صنعت، بحث انتخاب سیاست مناسب زنجیره‌تأمین است. از طرفی از جمله مسائل تأثیرگذار بر اقتصاد دانش بنیان، توجه به توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری است. لذا در این مقاله پس از مطالعه منابع موجود به شناسایی متغیرهای کاربردی در زنجیره‌تأمین فرش پرداخته شده‌است و سپس مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، ارتباط علت و معلولی بین تمامی متغیرها را در نظر گرفته و به شبیه‌سازی سیستم مورد نظر پرداخته شده است. در ادامه از امکان اعمال سناریو در نرم افزار ونسیم استفاده شده‌ که نتایج نشان داد، افزایش تولید منجر به افزایش سودآوری شده و با بازگشت این سود در زنجیره‌تأمین فرش، منجر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد. هم‌چنین در تحلیل سناریوها نشان داده شده که با بهره‌گیری ازسطح بالاتری از تکنولوژی و فناوری‌های جدید می‌توان به افزایش تولید دست یافت و با اجرای این سناریو، علاوه بر افزایش کیفیت محصولات و موفقیت در بازار نسبت به سناریوهای قبلی، با ثابت ماندن نرخ تحویل، هزینه‌های تولید نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین در شرایط حاضر بهترین سیاست، اجرای همزمان هر دو سناریوی مورد بحث است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of technological ecosystem and production in the carpet industry supply chain with systems dynamics approach

نویسندگان [English]

  • azizolah jafari 1
  • Elaheh vahabi 2

1 University of Science and Culture

2 University of Science and Culture, Tehran, Iran

چکیده [English]

abstract
Iran's carpet industry is one of the most important industries among non-oil exports for a long time. One of the most important concerns in this industry is the issue of choosing the right supply chain policy. On the other hand, among the issues affecting the knowledge-based economy, attention is paid to the development of the technology ecosystem and innovation. Therefore, in this article, after studying the available sources, the functional variables in the carpet supply chain have been identified, and then, based on the systems dynamics approach, the cause and effect relationship between all the variables has been considered and the desired system has been simulated. In the following, the possibility of applying the scenario in Vansim software was used, and the results showed that the increase in production leads to an increase in profitability, and with the return of this profit in the carpet supply chain, it will lead to an increase in the quality of manufactured products. Also, in the analysis of the scenarios, it has been shown that by using a higher level of technology and new technologies, an increase in production can be achieved, and by implementing this scenario, in addition to increasing the quality of products and success in the market compared to the previous scenarios, with the delivery rate remaining constant, the costs Production will also decrease. Therefore, in the current situation, the best policy is to implement both scenarios at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: value chain,,
  • ,،technology innovation ecosystem,,
  • ,،supply chain,,
  • ,،carpet industry,,
  • ,،systems dynamics