نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان امور مالیاتی کشور

2 استادیار گروه مدیریت واحد تهران جنوب

3 گروه آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

10.22034/jtd.2023.708874

چکیده

در محیط متغیر امروز، به خصوص برای شرکت های دانش محور ، دانش و فناوری پایه و اساس رقابت هستند. این شرکت ها برای تحقق اهداف تجاری خود می بایستی دانش جدید را به کار گیرند تا در ایجاد و توسعه ظرفیت های نوآوری و به کارگیری آن در فرآیند تولید نقش به سزایی داشته باشند. دراین پژوهش ابتدا عوامل موثر بر ظرفیت جذب و نوآوری استخراج و با استفاده از نرم افزار ونسیم به ترسیم مدل علی_معلولی و انباشت_جریان پرداخته شد. هدف از این پژوهش بررسی نوآوری با توجه به افزایش صعودی شرکت های دانش بنیان می باشد. ممیزی بیشتر در خصوص دانش بنیان بودن شرکت ها، ایجاد انگیزه و بهره مندی از سرمایه گذاران بیرونی و فرشتگان خطر پذیر جهت بهبود ظرفیت جذب شرکت های دانش بنیان، فراهم نمودن امکان دسترسی محققان تمام وقت تحقیق و توسعه شرکت های فناور محور به شبکه های جهانی دانش و افزایش منابع دانش خارجی، اهمیت به افزایش تحقق اهداف استراتژی تحقیق و توسعه و شایستگی های فناوری شرکت ها، جبران هزینه های تحقیق و توسعه از طریق افزایش تسهیلات به شرکت های دانش بنیان واقعی و حمایت مالی همه جانبه و مستمر دولت از نتایج برگرفته از پژوهش حاضر می باشد و از پیشنهادات تخصصی برای شرکت های دانش بنیان اینکه یک سیستم مدیریت دانش داخلی ایجاد شود و اطلاعات درون سازمانی مانند مسابقات دانش موضوعی و طوفان فکری و .. .برگزار کنند. با پرورش دانش کارکنان و توانایی به کارگیری آن ها می توان ظرفیت جذب شرکت و به دنبال آن نوآوری را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the relationship model between absorption capacity and innovation with the systems dynamics approach In knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • fahimeh پیامی 1
  • mohammadhasan cheraghali 2
  • tahmores sohrabi 3

1 SAZMAN OMOR MALIATI

2 Assistant professor of management department of south Tehran branch

3 Teaching Department of Faculty of Management, Central Tehran Branch of Azad University

چکیده [English]

In today's changing environment, especially for knowledge-based companies, knowledge and technology are the basis of competition. In order to achieve their business goals, these companies must use new knowledge to play a significant role in creating and developing innovation capacities and applying it in the production process. In this research, firstly, the effective factors on the absorption capacity and innovation were extracted and using the Vensim software, the causal loop diagram and stocks and flows diagram were drawn. The purpose of this research is to investigate innovation with regard to the upward growth of knowledge-based companies. Further audit regarding the knowledge-based nature of companies, creating motivation and benefiting from external investors and venture angels to improve the capacity of attracting knowledge-based companies, providing access to global networks for full-time research and development researchers of technology-oriented companies. knowledge and increasing external knowledge sources, the importance of increasing the realization of research and development strategy goals and the technological competences of companies, compensating research and development costs through increasing facilities for real knowledge-based companies and comprehensive and continuous financial support of the government from the results obtained It is from the present study and One of the specialized suggestions for knowledge-based companies is to create an internal knowledge management system and hold intra-organizational information such as thematic knowledge competitions and brainstorming. By cultivating the knowledge of employees and the ability to employ them, the company's ability to attract and then innovation can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology,,
  • ,،innovation,,
  • ,،absorptive capacity,,
  • ,،systems dynamics,,
  • ,،knowledge-based companies