نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/jtd.2023.708876

چکیده

تحقیق حاضر به شناسایی پیشران‌های اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر مدیریت دانش در صنعت گردشگری می‌پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته‌ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم‌افزار مکس‌کیودا، معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس و میک‌مک انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه بوده و روش نمونه‌گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری بوده که با روش نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار می‌باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که از این تعداد 3۴3 پرسشنامه تکمیل شد. در بخش کیفی ۱۲ مقوله اصلیِ که توزیع دیجیتال، تولید دیجیتال، خدمات دیجیتال، کاربرد دانش، فعالیت، موقعیت، ارتباط دادن، بازاریابی دیجیتال، انتقال دانش، ترکیب دانش، بازیگران و تجدید دانش و ۵۰ مفهوم شناسایی شد. نتایج نشان دادند که توزیع دیجیتال، تولید دیجیتال، خدمات دیجیتال، کاربرد دانش، فعالیت، موقعیت، ارتباط دادن متغیرهای تاثیرگذار، بازاریابی دیجیتال و انتقال دانش متغیرهای دو وجهی، ترکیب دانش و بازیگران متغیرهای وابسته تجدید دانش متغیر مستقل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers of the digital business ecosystem based on knowledge management in the tourism industry

نویسندگان [English]

  • Iman Ghasemi Hamedani 1
  • mohammad bashokuoh ajirloo 2
  • Hosein Rahimi kolour 2
  • naser seifollahi 3

1 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran

2 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran.

3 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The current research identifies the drivers of the ecosystem of digital businesses based on knowledge management in the tourism industry. The research method is of an applied type and was carried out with a hybrid approach (a combination of qualitative and quantitative methods), using thematic analysis, Max Quda software, structural equations, and SmartPLS and Mikmak software. The tools of data collection are interviews and questionnaires, and the sampling method in the qualitative part is purposeful judgment and in the quantitative part it is simply random. The statistical population in the qualitative section included 15 experts in the tourism industry, who were selected by a purposeful judgmental sampling method. The tool for collecting information in this section is a semi-structured in-depth interview. In the quantitative part, the statistical population including industrial and academic specialists and experts in the field of tourism were identified, and using Cochran's formula and sampling method, it was estimated that 384 people were available, of which 343 questionnaires were completed. In the qualitative section, 12 main categories were identified, including digital distribution, digital production, digital services, knowledge application, activity, location, communication, digital marketing, knowledge transfer, knowledge combination, actors and knowledge renewal, and 50 concepts. The results showed that digital distribution, digital production, digital services, application of knowledge, activity, location, connecting influential variables, digital marketing and knowledge transfer are two-dimensional variables. Knowledge combination and actors are dependent variables of knowledge renewal and independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business ecosystem,,
  • ,،digital,,
  • ,،knowledge management,,
  • ,،tourism