نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مهرنوش

بسته نگار

استادیار

استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

آرمان

احمدی زاد

استادیار

 

موحد

سپهوند

مربی

مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان

عباس

خمسه

دانشیار

هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

آرمان

احمدی زاد

استادیار

 

مهرنوش

بسته نگار

استادیار

استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

احمد

موسایی

سایر

پژوهشگاه صنعت نفت

حمیدرضا

عطائیان

استادیار

مدیر فنی پروژهCVT

سکینه

بیگی

مربی

عضو هیات علمی دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران

حمید

بیگدلی

استادیار

پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ تهران

معصومه

حسین زاده شهری

 

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهدی

نداف

دانشیار

اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت

محمدصادق

حاجی تاروردی

استادیار

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

کیارش

فرتاش

استادیار

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

حسین

وحیدی

   

جواد

کاظم زاده خوئی

مربی

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

هومن

شبابی

استادیار

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

جلال

نوری

مربی

هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

زهره سادات

گتمیری

سایر

کارشناس ارشد پژوهشکده توسعه تکنولوژی

عاطیه

صفردوست

سایر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

علیرضا

آخوندی

استادیار

عضو هیات علمی

اشرف السادات

پسندیده

استادیار

هیات علمی گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو

محمدرضا

زاهدی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمد حسن

فطرس

استاد

اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

رضا

رادفر

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

علی

کمندی

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ساحره

الفت پور

 

فارغ التحصیل کارآفرینی دانشگاه تهران