Document Type : Research Paper

Authors

1 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2 Associate Professor, Department of Technology Management and Entrepreneurship, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Technology Management, Malek Ashtar University, Tehran, Iran

4 ■ Associate Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

10.22034/jtd.2021.247833

Abstract

Innovation in technological networks is influenced by actors of different natures, and the heterogeneity of network members can affect the achievements of the network. Also, based on the ambidexterity approach, organizations must consider two categories of exploration and exploitation activities to succeed and develop performance. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the role of heterogeneity in the development of the performance of innovation networks in the biotechnology industry with an organizational ambidexterity approach. In this research, first, by examining the theoretical foundations and through interviews with a number of experts in the field of biopharmaceutical networks, the dimensions of heterogeneity of innovation networks were identified. A quantitative approach was taken in the distribution of questionnaires among senior managers of biopharmaceutical companies active in innovation networks and the findings were analyzed by structural equation modeling using Smart-Pls software. The results show that heterogeneity has a positive and significant effect on firm performance in innovation networks. The findings also show that the effect of network heterogeneity on the future performance of companies is greater than the current performance. Keywords: Innovation Network, Network Heterogeneity, Actor Heterogeneity, Network Performance, Organizational ambidexterity

Keywords

 • ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود؛ ممبینی، یعقوب؛ "تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‌های محیطی"، فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، دوره 9، شماره 36، صص 76-53، 1393.
 • الهی، شعبان؛ شایان، علی؛ قاضی نوری، سپهر؛ حسینی، خداداد؛ "ارزیابی ابعاد شبکه های نوآوری: صنعت فناوری اطلاعات ایران"، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دوره چهارم، شماره 1، صص 27-1، 1393.
 • الیاسی، مهدی؛ شفیعی، مهرداد؛ "شبکه های نوآوری در محصولات با سیستم های پیچیده"، توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 23، صص 39-31، 1393.
 • سخدری، کمال؛ "قابلیت شبکه‌سازی و عملکرد کارآفرینانة سازمانی: تبیین نقش گرایش‌های راهبردی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائه کنندة تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران)"،فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 1، صص 174-159، 1394.
 • کارگر شهامت، بهمن؛ تقوا، محمدرضا؛ طباطبائیان، حبیب اله؛ "کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره پنجم، شماره 1، صص 39-9، 1396.
 • رمضانیان، محمد؛ صفردوست، آسیه؛ صفردوست، عاطیه؛ "بررسی تاثیر قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان)"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 14، شماره 27، صص 17-26، 1395.
 • محمدی، مهدی؛ حمیدی، مهدی؛ محمودی، بهروز؛ جوادی، سپیده؛ "شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل­گیری شبکه­های نوآوری در شرکت­های دانش­بنیان(مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران("، مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 4، صص 24-1، 1392.
 • معزز، هاشم؛ ترابی خرق، محمد؛ نیلفروشان، هادی؛ صاحبکار خراسانی، سید محمد؛ "چالش­های شکل­دهی شبکه همکاری مهندسی شده(مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)"، مدیریت نوآوری، دوره 7، شماره 3، صص 112-85، 1397.
 • منطقی، منوچهر؛ نقی­زاده، محمد؛ صفردوست، عاطیه؛ محمدروضه سرا، مریم؛ "تحلیلی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت‌های زایشی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 13، شماره 26، صص 28-17، 1394.
 • یداللهی فارسی، جهانگیر؛ کلتهایی، زهرا؛ "رتبه بندی عوامل بومی موثر در انتخاب راهبرد تجاری سازی فناوری: مطالعه موردی صنعت زیست فناوری"، نشریه اقتصاد و تجارت نوین،سال هفتم، شماره ۲۷، صص 22-1، 1391.
 • Aarikka-Stenroos, L.; Sandberg, B.; Lehtimäki, T.; “Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent network actors contribute”, Industrial Marketing Management, Vol. 43, Issue 3, pp. 365-381, 2014.
 • Benner, M. J.; Tushman, M. L.; “Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited”, Academy of management review, Vol. 28, Issue 2, pp. 238-256, 2003.
 • Bessant, J.; Tidd, J.; Innovation and entrepreneurship, Chichester, UK: Wiley, 2009.
 • Belderbos, R.; Carree, M.; Diederen, B.; Lokshin, B.; Veugelers, R.; “Heterogeneity in R&D cooperation strategies”, International journal of industrial organization, Vol. 22, Issue 8-9, pp. 1237-1263, 2004.
 • Bianchi, M.; Cavaliere, A.; Chiaroni, D.; Frattini, F.; Chiesa, V.; “Organizational modes for Open Innovation in the bio-pharmaceutical industry: An exploratory analysis”, Technovation, Vol. 31, Issue 1, pp. 22-33, 2011.
 • Bohlmann, J. D.; Calantone, R. J.; Zhao, M.; “The effects of market network heterogeneity on innovation diffusion: An agentbased modeling approach”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 27, Issue 5, pp. 741-760, 2010.
 • Cao, Q.; Gedajlovic, E.; Zhang, H.; “Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects”, Organization Science, Vol. 20, Issue 4, pp. 781-796, 2009.
 • Shih-Hsin; Knowledge Transfer and Innovation Networks in the Taiwanese Biopharmaceutical Innovation System, Thesis Submitted to the University of Nottingham for the Degree of Doctor of Philosophy, 2014.
 • Chuluun, T.; Prevost, A.; Upadhyay, A.; “Firm network structure and innovation”, Journal of Corporate Finance, No. 44, pp. 193-214, Cited by 53, 2017.
 • Corsaro, D.; Ramos, C.; Henneberg, S. C.; Naudé, P.; “The impact of network configurations on value constellations in business markets—The case of an innovation network”, Industrial Marketing Management, Vol. 41, Issue 1, pp. 54-67, 2012.
 • Corsaro, D.; Cantù, C.; Tunisini, A.; “Actors' heterogeneity in innovation networks”, Industrial Marketing Management, Vol. 41, Issue 5, pp. 780-789, 2015.
 • Dhanaraj, C.; Parkhe, A.; “Orchestrating innovation networks”, Academy of management review, Vol. 31, Issue 3, pp. 659-669, 2006.
 • Dhir, S.; Aniruddha, Mital, A.; “Alliance network heterogeneity, absorptive capacity and innovation performance: a framework for mediation and moderation effects”, International Journal of Strategic Business Alliances, Vol. 3, Issue 2-3, pp. 168-178, 2014.  
 • Dosi, G.; Nelson, R. R.; “Technical change and industrial dynamics as evolutionary processes”, In Handbook of the Economics of Innovation, Vol. 1, pp. 51-127, North-Holland, 2010.
 • Frenz, M.; Ietto-Gillies, G.; “The impact on innovation performance of different sources of knowledge: Evidence from the UK Community Innovation Survey”, Research policy, Vol. 38, Issue 7, pp. 1125-1135, 2009.
 • Fritsch, M.; Kauffeld-Monz, M.; “The impact of network structure on knowledge transfer: an application of social network analysis in the context of regional innovation networks”, The Annals of Regional Science, Vol. 44, Issue 1, p. 21, 2010.
 • Gardet, E.; Mothe, C.; “SME dependence and coordination in innovation networks”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 19, Issue 2, pp. 263-280, 2012.
 • Gavrea, C.; Ilies, L.; Stegerean, R.; “Determinants of organizational performance: The case of Romania”, Management & Marketing, Vol. 6, Issue 2, 2011.
 • Gausdal, A. H.; Nilsen, E. R.; “Orchestrating innovative SME networks: The case of “HealthInnovation”, Journal of the Knowledge Economy, Vol. 2, Issue 4, pp. 586-600, 2011.
 • Gibson, C. B.; Birkinshaw, J.; “The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity”, Academy of management Journal, Vol. 47, Issue 2, pp. 209-226, 2004.
 • Hardwick, J.; Anderson, A. R.; Cruickshank, D.; “Trust formation processes in innovative collaborations: Networking as knowledge building practices”, European Journal of Innovation Management, Vol. 16, Issue 1, 2013.
 • Kim, Y.; Lui, S. S.; “The impacts of external network and business group on innovation: Do the types of innovation matter?”, Journal of Business Research, Vol. 68, Issue 9, pp. 1964-1973, 2015.
 • Klein, S.; Poulymenakou, A.; Managing dynamic networks: organizational perspectives of technology enabled inter-firm collaboration, Berlin, New York, Springer, 2006.
 • Lee, J. H.; Phaal, R.; Lee, S. H.; “An integrated service-device-technology roadmap for smart city development”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 80, Issue 2, pp. 286-306, 2013.
 • Mahmoudzadeh, M.; Alborzi, M.; “Modeling Iranian innovation network in nanotech for policy: applying an adopted version of SKIN model”, Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 8, Issue 2, 2017.
 • Mitrega, M.; Pfajfar, G.; “Business relationship process management as company dynamic capability improving relationship portfolio”, Industrial marketing management, No. 46, pp. 193-203, 2015.
 • Nambisan, S.; Sawhney, M.; “Orchestration processes in network-centric innovation: Evidence from the field”, Academy of management perspectives, Vol. 25, Issue 3, pp. 40-57, 2011.
 • Oksanen, K.; Hautamäki, A.; “Transforming regions into innovation ecosystems: A model for renewing local industrial structures”, The Innovation Journal, Vol. 19, Issue 2, p.1, 2014.
 • Partanen, J.; Kohtamäki, M.; Patel, P. C.; Parida, V.; “Supply chain ambidexterity and manufacturing SME performance: The moderating roles of network capability and strategic information flow”, International Journal of Production Economics, Vol. 221, 107470, 2020.  
 • Perri, A.; Scalera, V. G.; Mudambi, R.; “What are the most promising conduits for foreign knowledge inflows? Innovation networks in the Chinese pharmaceutical industry”, Industrial and Corporate Change, Vol. 26, Issue 2, pp. 333-355, 2017.
 • Priyono, A.; Nursyamsiah, S.; Darmawan, B. A.; “Network-based dynamic capabilities in internationalisation of SMEs: case studies in emerging economy”, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 13, Issue 1, pp. 11-20, 2020.
 • Rampersad, G.; Quester, P.; Troshani, I.; “Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks”, Industrial marketing management, Vol. 39, Issue 5, pp. 793-805, 2010.
 • Rodan, S.; Galunic, C.; “More than network structure: How knowledge heterogeneity influences managerial performance and innovativeness”, Strategic management journal, Vol. 25, Issue 6, pp. 541-562, 2004, 2004.
 • Rycroft, R. W.; Kash, D. E.; “Self-organizing innovation networks: implications for globalization”, Technovation, Vol. 24, Issue 3, pp. 187-197, 2004.
 • Robertson, A. G.; Kim, J.; Al-Ahmadie, H.; Bellmunt, J.; Guo, G.; Cherniack, A. D.; Tam, A.; “Comprehensive molecular characterization of muscle-invasive bladder cancer”, Cell, Vol. 171, Issue 3, pp. 540-556, 2017.
 • Sabatier, V.; Mangematin, V.; Rousselle, T.; “Orchestrating networks in the biopharmaceutical industry: small hub firms can do it”, Production Planning and Control, Vol. 21, Issue 2, pp. 218-228, 2010.
 • Sammarra, A.; Biggiero, L.; “Heterogeneity and specificity of InterFirm knowledge flows in innovation networks”, Journal of Management Studies, Vol. 45, Issue 4, pp. 800-829, 2008.
 • Sandberg, J.; Holmström, J.; Napier, N.; Levén, P.; “Balancing diversity in innovation networks: Trading zones in university-industry R&D collaboration”, European Journal of Innovation Management, Vol. 18, Issue 1, pp. 44-69, 2015.
 • Santoro, G.; Bresciani, S.; Papa, A.; “Collaborative modes with cultural and creative industries and innovation performance: the moderating role of heterogeneous sources of knowledge and absorptive capacity”, Technovation, Vol. 92-93, 2018.
 • Siegel, D. S.; Waldman, D. A.; Atwater, L. E.; Link, A. N.; “Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration”, The Journal of High Technology Management Research, Vol. 14, Issue 1, pp. 111-133, 2003.
 • Svare, H.; Gausdal, A. H.; “Dynamic capabilities and network benefits”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 13, Issue 1, pp. 117-146, 2017.
 • Söderholm, P.; Hellsmark, H.; Frishammar, J.; Hansson, J.; Mossberg, J.; Sandström, A.; “Technological development for sustainability: The role of network management in the innovation policy mix”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 138, pp. 309-323, 2019.
 • Wang, M. C.; Chen, P. C.; Fang, S. C.; “A critical view of knowledge networks and innovation performance: The mediation role of firms' knowledge integration capability”, Journal of Business Research, Vol. 88, pp. 222-233, 2018.
 • Xie, X.; Fang, L.; Zeng, S.; “Collaborative innovation network and knowledge transfer performance: A fsQCA approach”, Journal of business research, Vol. 69, Issue 11, pp. 5210-5215, 2016.
 • Yang, J.; Wang, F. K.; mpact of social network heterogeneity and knowledge heterogeneity on the innovation performance of new ventures, Information Discovery and Delivery, Cited by 4, 2017.