مدلی برای پاردایم تولید اجتماعی

سید قاسم سلیمی زاویه؛ سعیده شمس

دوره 18، شماره 41 ، آذر 1399، ، صفحه 43-50

چکیده
  تغییر سازمان تولید و ساختار عملیاتی به یک ساختار غیر متمرکز و اجتماعی همیشه مد نظر بوده است . تحت روند رو به رشد شخصی سازی و اجتماعی شدن ، تولید اجتماعی یک شیوه فنی و تجاری در حال ظهور در الگوی شخصی سازی انبوه است که به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا از طریق یکپارچه سازی فرآیندهای خدمات تولیدی بین سازمانی ، محصولات شخصی سازی شده و خدمات ...  بیشتر