1- قبل از ورود اطلاعات، ثبت نام نویسنده عهده دار مکاتبات در سامانه الزامی است.

2- برای ثبت نام در سامانه تکمیل نمودن موارد ستاره دار الزامی است.

3- بعد از ثبت نام در سامانه، رمز ورودی برای آدرس الکترونیکی شما ارسال خواهد شد؛ لذا وارد نمودن آدرس صحیح الکترونیکی الزامی است.

4-در هنگام ورود اطلاعات مقاله از دکمه Back استفاده ننمایید.

با توجه به اینکه فصلنامه علمی توسعه تکنولوژی صنعتی علاقه دارد مقالات مربوط به موضوع نشریه را چاپ نماید، انتظار می رود به حداقل دو مورد از مقالات فصلنامه ارجاع داده شود.

 

با تشکر