مدل‌سازی ساختاری-تفسیری چالش‌های تاثیرگذار بر فرآیند سیاست‌گذاری توسعه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر در ایران

امیر قربانی؛ کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان

دوره 18، شماره 41 ، آذر 1399، ، صفحه 13-26

چکیده
  سیاست‌گذاری با هدف توسعه فناوری، کارکرد اساسی دولت‌ها و فرآیند مداخله آن‌ها به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم‌اندازهای اقتصادی و اجتماعی است. مطالعات سیاست‌گذاری به دنبال توصیف و تبیین سیاست‌گذاری دولت‌ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. حوزه انرژی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر ...  بیشتر