نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 رییس پژوهشکده فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که میزان سود آوری در یک بنگاه صنعتی تعیین کننده عملکرد کسب و کار و کسب مزیت رقابتی مناسب برای آن بنگاه است مطالعات متعددی در مورد عمکرد کسب وکار ومزیت رقابتی بنگاه ها صورت گرفته است. هدف این تحقیق ، شناسایی فاکتور ها و عوامل اساسی تاثیر گذار بر عملکرد کسب وکار وکسب مزیت رقابتی پایداربرای بنگاه ها ی صنعتی و ارتباط این فاکتورها با یکدیگر براساس مستندات و پژوهش های صورت گرفته در دسترس در این حوزه به منظور کمک به صاحبان صنایع کشورمان در جهت بهبود عملکرد کسب وکار وکسب مزیت رقابتی مناسب برای آنان است . یکی از یافته های بسیار مهم این پژوهش که از مطالعات منابع مختلف در این حوزه احصا شده است، تاثیر قابل توجه بازارگرایی بر نوآوری است . به طوری که در بسیاری از مطالعات که در قسمت ادبیات تحقیق ملاحظه می شود، بازارگرایی به عنوان فاکتور اساسی بر شکل گیری نوآوری و بهبود عملکرد کسب وکار مطرح است. یکی از یافته های دیگر این پژوهش تاثیر قابل توجه نوآوری بر عملکرد کسب وکار یک بنگاه صنعتی به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار است. از نکات مهم دیگری که دراین تحقیق به آن پرداخته شده نقش متعادل کننده مولفه گرایش یادگیری در رابطه بین بازارگرایی ونوآوری است. همچنین در بخشی از مقاله به اهمیت تاثیر نوآوری بر عملکرد کسب وکار و کسب مزیت رقابتی در صنایع مختلف نیز پرداخته شده. در پایان این تحقیق، بر مبنای مستندات و پژوهش های صورت گرفته ،ارتباط بین مولفه های اصلی شامل : بازارگرایی ، نوآوری، عملکرد کسب وکار و مزیت رقابتی پایدار به صورت یک مدل مفهومی ارایه شده و همچنین کاربرد وشرایط تحقق این مدل نیز بیان شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of innovation and market orientation on business performance and sustainable competitive advantage in industrial firms

چکیده [English]

Numerous studies have been done about business performance and suitable competitive advantage of industrial firms since they are determined by the firm’s profitability rate. The purpose of this study is to identify fundamental factors affecting business performance and gaining sustainable competitive advantage of industrial firms. Based on available documentations and the researches done in this respect, the associations of these factors are studied. The explanation of the considerable effect of market orientation on innovation is one of the most significant findings of this paper. In research literature, market orientation has been recognized as the main factor in forming innovation and improving business performance. Another result disclosed by this article is the notable effect of innovation on business performance in order to achieve a sustainable competitive advantage. The mediating role of learning orientation between the market orientation and innovation is another important aspect of this research. Finally, based on documents and researches in this field, the relation among the main components including market orientation, innovation, business performance and sustainable competitive advantages is presented in a form of conceptual model; also its application is stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation
  • Innovation
  • learning orientation
  • business performance
  • sustainable competitive advantage
  • industrial firms